LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Interreg-overblik

På denne side har vi lavet et samlet overblik over de Interreg-programmer, som sjællandske aktører kan deltage i.

BEMÆRK: UNDER OPDATERING

 

Danmark-Tyskland interregInterreg A: Deutschland-Danmark

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

Årets anden ansøgningsrunde er netop lukket. I 2019 vil der igen være to ansøgningsrunder henholdsvis den 21. januar og 21. august 2019.

 

Aktuelle ansøgningsfrister

Interreg Tyskland–Danmark har til formål at fremme udvikling og samarbejde over grænsen og har følgende fire prioriteter med specifikke mål:

 • Innovation

Øgning af produkt-, proces- og socialinnovation inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet.

 • Bæredygtig udvikling

Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder og øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme med fokus på aktiv ferie.

 • Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked og øge integrationen på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner.

 • Funktionelt samarbejde

Øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed. Derudover fremme den interkulturelle forståelse mellem grænseregionernes borgere med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.

På grund af den netop afsluttede ansøgningsrunde er det endnu for tidligt at offentliggøre hvilke prioriteter der vil være åbne i de kommende indkaldelser. Dog er der indikationer på, at det især vil være fordelagtigt at tænke i projektideer indenfor prioritet to og tre. Der kan læses mere om den forrige ansøgningsrunde og midlerne hertil, her.

 

Økonomi

På baggrund af ovenstående bliver det først offentliggjort hvor mange midler der er tilbage indenfor de forskellige prioriteter efter offentliggørelsen af projektgodkendelser fra den forrige ansøgningsrunde. Dog gælder det for Denmark-Deutschland at projekter kan opnå støtte til enten 60 procent eller 75 procent af de støtteberettigede udgifter under projektet, afhængigt af projektets tema.

 

Tidshorisont

Projektansøgere fra forrige ansøgningsrunde vil få svar på denne den 12. december 2018.

Næste ansøgningsfrist vil være den 21. januar 2019. Og herefter den 21. august 2019.

 

Generel information om Interreg Deutschland-Danmark

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Foruden Region Sjælland deltager Region Syddanmark og ni tyske kredse. Det udvidede programområde rummer både synergieffekter og stort potentiale, og er etableret med udgangspunkt i EU’s ønske om strategiske satsninger, effekter og forenkling.

 

Hvem kan søge støtte?

 • Offentlige og halvoffentlige organisationer og institutioner
 • Interesseorganisationer
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 • Private institutioner og virksomheder

 

Hvilke områder prioriteter programmet?

Ud fra en grundig afdækning af potentialer og udfordringer i programregionen, og med afsæt i en åben konsultation blandt aktørkredsen, støtter Interreg Deutschland-Danmark følgende prioriteter:

Innovation

 • Etablerede og videreudviklede grænse- og sektoroverskridende netværk og klynger inden for programområdets styrkepositioner
 • Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og co-creation-faciliteter i programområdet
 • Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for programområdets styrkepositioner

Bæredygtig udvikling

 • Udviklede grønne løsninger til optimeret ressourceanvendelse og bedre energiudnyttelse
 • Forbedret og øget antal af produkter inden for bæredygtig kultur- og naturturisme

Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

 • Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
 • Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de grænseoverskridende kompetencer

Funktionelt samarbejde

 • Øget samarbejde mellem offentlige institutioner og bedre rammevilkår for det grænseoverskridende samarbejde
 • Øget viden om hinanden på tværs af grænsen herunder en øget interregional aktivitet

 

Finansiering
Der er 672 millioner kroner til projekter i hele perioden 2014-2020.

Ved finansiering af projekter med deltagelse fra virksomheder, gælder det at forvaltningsmyndigheden må skønne om tilskud til projektet kommer til at have indflydelse på arbejdspladser ved andre af virksomhedens eksisterende placeringer inden for EU eller er konkurrenceforvridende.

Budgettet er fordelt således mellem prioriteterne:

 • 94,5 mio. kr. (42%) til Innovation
 • 112,5 mio. kr. (21%) til Bæredygtig udvikling
 • 142,5 mio. kr. (14%) til Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
 • 281,25 mio. kr. (17%) til Funktionelt samarbejde
 • 40,5 mio. kr. (6%) går til administration

 

Rådgivning fra andre aktører
Udover kontakt til ZealandDenmark anbefaler vi at tage kontakt til Deutschland-Danmark kontaktperson for Region Sjælland, Tim Nikolaj Tannhof, på tita@regionsjaelland.dk.

 


 

interreg south balticInterreg A: South Baltic

STATUS: UDSKUDT TIL 1. OKTOBER

Interreg South Baltic åbner op for nye indkaldelser den 1. oktober og lukker igen d. 18. december 2018.

 

Aktuelle ansøgningsfrister

Interreg South Baltic-programmet har som målsætning at udløse det sydlige østersøområdes potentiale for blå og grøn vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige. Med blå og grøn vækst menes der således, at programmet fokuserer på områdets maritime muligheder, samtidig med at væksten skal være bæredygtig.

Til den sjette indkaldelse vil der være fokus på fire prioriteter:

 • Blå og Grøn vækst

Specifik prioritet 2.2 Grøn teknologi: Under denne prioritet kan der søges tilskud til projekter der har til formål at udvikle teknologier som kan mindske forureningen i den sydlige Østersø.

 • Bæredygtig transport

Skal støtte projekter som fremmer mere bæredygtige transportformer i den sydlige Østersø.

 • Faglært arbejdskraft

Andelen af faglært arbejdskraft skal øges i de blå og grønne sektorer, hvorfor projekter indenfor denne prioritet netop skal fokusere på dette.

 • Kapacitetsopbygning

Landene omkring den sydlige Østersø skal samarbejde og hjælpe hinanden mod de fællesmål der er sat. Derfor skal projekter indenfor denne prioritet gå til initiativer der støtter fælles kapacitetsopbygning mellem de forskellige regioner på tværs af programgeografien og deres respektive lokale aktører.

Detaljer om de nye indkaldelser bliver frigivet samme dag som indkaldelsen åbner. Det er endnu for tidligt at sige om der kommer én eller to ansøgningsrunder inden budgetperioden udløber. Hold dig opdateret her på siden og find flere informationer på programmets egen side. For projektansøgere der planlægger 3 årige projekter er dette sidste mulighed for at ansøge, da alle projekter skal afsluttes i 2022.

 

Økonomi

På trods af, at budgtperioden nærmer sig sin afslutning, er der stadig midler at hente. 12 procent af det samlede budget er derfor til rådighed hvilket svarer til ca. 69 millioner kr. Inden for de 4 forskellige åbne prioriteter er der følgende til rådighed:

 • Blå og grøn vækst: Specifik prioritet 2.2, Grøn teknologi: ca. 37 millioner kr.
 • Bæredygtig transport: ca. 15 millioner kr.
 • Faglært arbejdskraft: ca. 7,5 millioner kr.
 • Kapacitetsopbygning: ca. 3 millioner kr.

Danske projektansøgere kan opnå støtte til 75 procent af de projektrelaterede omkostninger,

 

Tidshorisont

Ansøgningsfrist for den kommende indkaldelse er den 18. december 2018.

Aktører, der har en ide til et projekt kan fra den 20. september til den 11. oktober modtage individuelle konsultationer om deres projektansøgning. Registrering her.

 

Generelle information om Interreg South Baltic Sea

Hvem kan ansøge?

Programmet er rettet mod offentlige myndigheder og institutioner, men der er også åbent for at andre typer aktører kan deltage. Dette gælder for private aktører, der er non-profit eller har en offentlig karakter, og som arbejder med eksempelvis håndtering af miljø og energi på kommunal plan, brancheorganisationer, klynger, forsknings- og innovationsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, NGO’er og fagforeninger.

Der gives støtte til projekter, der har minimum to aktører, og som repræsenterer to eller flere af de deltagende lande.

 

Økonomi

 • Interreg South Baltic finansierer op til 75 procent af de samlede projektudgifter for danske projektpartnere.
 • I perioden 2014-2020 er der afsat 618 millioner kroner for hele programperioden.

 

Tidshorisont

 • Programmet har åbent for ansøgning og deadline er den 20. december 2017.
 • Ansøgere opfordres til at tage kontakt til det fælles sekretariat for programmet i god tid for at få råd og vejledning om de formelle og juridiske aspekter.
 • Yderligere information om programmet og vejledning til ansøgning kan findes i program manualen på South Baltics hjemmeside.

 


 

Interreg ØKS 2014-2020Interreg A: ØKS – Øresund, Kattegat og Skagerrak

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

 

Årets anden ansøgningsrunde i 2018 er åben i perioden fra den 13. august til den 7. september 2018. Den første ansøgningsrunde i 2019 åbner således d. 14. januar og lukker igen d. 13. februar 2019.

 

Aktuelle ansøgningsfrister

Interreg ØKS har fire tematiske mål for perioden 2014-2020, som hver især indeholder specifikke underprioriteter, der kan søges støtte til:

Innovation

 • Øge antallet af forskere der er aktive interregionalt eller internationalt, og som særligt arbejder under ØKS styrkeområder.
 • Øge anvendt forskning og innovationsorienterede aktiviteter i ØKS

Grøn økonomi

 • At øge samarbejde i udvikling af ny teknik, nye styringsinstrumenter og metoder for at fremme vedvarende energiproduktion.
 • At øge andelen af forbruget af vedvarende energi i forhold til det samlede energiforbrug.
 • Reducere energiforbruget i den offentlige sektor.

Transport

 • Forbedre tilgængeligheden til og gennem ØKS-regionen.
 • Mindske transporttid med miljøvenlige transportformer for personer og gods til nærmeste knudepunkter i det transeuropæiske transportnet (TEN-T).
 • Øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder i hovednettet TEN-T samt i og omkring byområder.

Beskæftigelse

 • At øge antallet af arbejdspladser i private virksomheder, små virksomheder og nystartede virksomheder.
 • At øge antallet af grænsependlere.

 

Økonomi

Efter 2. ansøgningsrunde i 2017 vurderer sekretariatet, at der er følgende midler til rådighed for den resterende budgetperiode:

 • Innovation: ca. 38 millioner kr.
 • Grøn økonomi: ca. 150 millioner kr.
 • Transport: ca. 138 millioner kr.
 • Beskæftigelse: 73 millioner kr.

 

Tidshorisont

Årets anden ansøgningsrunde i 2018 er åben i perioden fra den 13. august til den 7. september 2018.

 

Generelle informationer om Interreg Øresund, Kattegat, Skagerak

Økonomi

 • Interreg ØKS finansierer op til 50 procent af projektomkostningerne. Herudover er der national, regional og lokal medfinansiering på mindst 50 procent.
 • I perioden 2014-2020 er der afsat et samlet budget på 1.072.500.000 kroner for hele programperioden.

 

Tidshorisont

 • Ansøgningsfrist for indkaldelsen er fra den 15. januar 2018-  9. februar 2018
 • Yderligere information om ansøgningsskemaer og anden vejledning kan findes på programmets hjemmeside.

Konsortier anbefales at tage kontakt hurtigst muligt for at få konkret vejledning til ansøgningen.

 

Hvem kan ansøge?

Interreg ØKS er rettet mod offentlige aktører men også private aktører kan deltage i programmet som partnere og dermed opnå EU støtte. Private for-profit aktører kan dog ikke være ledende partner på projektet.

Ansøgte projekter skal være på tværs af grænserne. Derfor skal der findes en partner fra mindst to af de medvirkende lande.

 

 

Interreg B: Baltic Sea – Østersøen

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

Indeværende projektperiode afsluttes den 19-20. september 2018, hvor styringskomitéen udvælger og annoncerer hvilke projekter der er blevet godkendt og vil modtage støtte. Læs mere om processen her. Først derefter vil der blive offentliggjort information om eventuelle fremtidige ansøgningsrunder, på baggrund af hvor mange midler der er tilbage.

Interreg Østersøen har til formål at fremme innovation, bæredygtighed, samhørighed og bedre tilgængelighed i og omkring Østersøen. Foruden EU-staterne omkring Østersøen er Norge også en del af Interreg, ligesom Rusland og Hviderusland har ansøgt om at blive en del af programmet, og kan derfor indgå i projekter og bidrage med finansielle midler.

 

Klik her for at læse om indkaldelsens tre prioriteter

Det er endnu ikke offentliggjort hvilke prioriteter der kan søges om støtte til i programmets tredje ansøgningsrunde. Programmet er inddelt i fire prioriteter der adresserer de transnationale kerneudfordringer og muligheder i østersøområdet:

1. Kapacitet til innovation

 • A: Forsknings- og innovationsinfrastruktur
 • B: Smart specialisering
 • C: Ikke teknologisk innovation

2. Effektiv forvaltning af naturressourcer

 • A: Rent vand
 • B: Vedvarende energi
 • C: Energieffektivitet
 • D: Vækst i den blå sektor

3. Bærerdygtig transport

 • A: Intern kompatibilitet i transportsektoren
 • B: Adgang til fjerntliggende områder
 • C: Havsikkerhed
 • D: Miljøvenlig shipping
 • E: Miljøvenlig urban mobilitet

4. Koordination af EU-strategi

 • Seed money
 • Koordination af makro-regional samarbejde
Klik her for at læse flere fakta om indkaldelsen

Økonomi

 • Danske aktører kan opnå dækning på 75 procent af samlede projektudgifter.
 • I perioden 2014-2020 er der afsat 1.959.350.000 kroner til prioritet 1-4 fra European Regional Development Fund (ERDF).
 • Derudover støtter Norge med godt 45.000.000 kroner til deres projektpartnere og projekter der er i deres områder, mens det endnu ikke er besluttet, hvor meget det europæiske instrument for nabolande (Rusland og Hviderusland) skal medfinansiere.
 • For prioritet 1 er der afsat 629.000.000 kroner for budgetperioden 2014-2020.
 • For prioritet 2 er der afsat 629.000.000 kroner for budgetperioden 2014-2020.
 • For prioritet 3 er der afsat 492.000.000 kroner for budgetperioden 2014-2020.
 • For prioritet 4 er der afsat 98.000.000 kroner for budgetperioden 2014-2020
 • Midlerne der medfinansieres af Norge, Rusland og Hviderusland fordeles ud over de fire prioriteter.

Prioritet fire: Koordination af EU-strategi har en separat programmanual og har frister på andre tidspunkter end de øvrige tre prioriteter. Første indkaldelse forløb fra 21. september 2016 til den 28. oktober 2016. Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår anden indkaldelsesrunde åbner.

 

Tidshorisont

 • Ansøgningsfristen for tredje ansøgningsrunde er fra 5. oktober 2017- 9. april 2018.
 • Interreg Østersøen er i den nye ansøgningsproces gået fra en to-delt ansøgningsproces til en ansøgningsproces i et trin.
 • Først skal leadpartnerne på projektansøgningen indgå i mindst én konsultation med Interreg Baltic Sea-sekretariatet. Projektansøgerne skal forud for konsultationen udfylde en projektidé formular (PIF). PIF sendes til Interreg Baltic Sea-sekretariatets mail : idea@interreg-baltic.eu og danner udgangspunkt for konsultationen, der skal afholdes senest den 15. januar 2018.
 • Herefter har projektets leadpartner adgang til at indsende projektansøgningen i det online ansøgningssystem.

Interreg Baltic Sea sekretariatet anbefaler at leadpartneren hurtigst muligt ansøger om tid til konsultation.

 

Hvem kan ansøge?

De offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt plan, forsknings- og uddannelsesorganisationer, NGO’er, sektorspecifikke organer og foreninger samt private profit organisationer fra programområdet kan deltage. Undtagelser kan gøres.

Der skal være projektpartnere fra mindst tre lande. Projektlederen skal være fra et EU-medlemsland.

 

Interreg B: North Sea Region

STATUS: ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Interreg Nordsø programmet følger en to-skridt ansøgningsprocedure. Først skal projektansøgere indsende deres interessetilkendegivelse, hvorefter de godkendte projekt-ideer får mulighed for at indsende deres fulde ansøgninger til sekretariatet.

Den ottende indkaldelse er netop åbnet. Nye projektansøgere kan fra den 29. juni 2018 frem til den 12. oktober indsende deres interessetilkendegivelser til sekretariatet . Interessetilkendegivelser der bliver godkendt har derefter fra d. 2/1-11/3 2019 til at indsende fulde ansøgninger

Fra mandag den 3. september – 1 oktober kan ansøgere indsende deres fulde ansøgning til den syvende ansøgningsrunde. Inden da kan projektansøgere, fra den 29. juni – 2. september og som er gået videre fra første fase af ansøgningen, arbejde på deres fulde ansøgninger på det online monitoreringssystem.

Interreg North Sea Region har til formål at fremme bæredygtig vækst i regionen omkring Nordsøen. Dette skal især ske gennem udveksling af erfaringer mellem de syv deltagerlande. Foruden de seks EU-lande Danmark, Holland, Sverige, Storbritannien, Belgien og Tyskland deltager også Norge. Programmet har et samlet budget på 1,3 milliarder kroner og har fire særlige fokusområder. Læs mere om to-skridts ansøgningsproceduren og selve programmet her

Klik her for at læse om indkaldelsens fire prioriteter

Interreg North Sea Region fokuserer på fire overordnede prioriteter, som hver indeholder mere specifikke underprioriteter:

1. Kapacitet til forskning og innovation

 • A: Styrke eller udvikle nye videns samarbejder mellem private virksomheder, uddannelses institutioner og offentlig administration
 • B:  Forstærke regional innovationskapacitet for at sikre langsigtede innovation og støtte strategier for smart specialisering
 • C: Stimulerer den offentlige sektor til at skabe innovative efterspørgsler og løsninger for at forbedre den offentlige sektor.

 

2. Miljø venlig innovation

 • A: Promoverer udviklingen og tilpasning af produkter, serviceses og processer til at  gøre Regionen Nordsøens økonomi mere grøn
 • B: Stimuler tilpasningen af produkter, services og processer, der reducerer regionerne omkring Nordsøens påvirkning af miljøet.

 

3. Bæredygtighed

 • A: Projekter skal levere nye eller forbedret metoder til at forbedre klimaets modstandskraft
 • B: Projekter skal udvikle nye metoder til bæredygtig forvaltning af økosystemerne i Nordsøs-området

 

4. Grøn mobilitet

 • A: Projekter skal levere innovative og eller forbedret løsninger, der har potentiale til at flytte langdistance transport væk fra vejene
 • B: Anvendelse af grønne transportløsninger til transport af vare og personer.
Klik her for at læse fakta om indkaldelsen

 

Økonomi

 • Der kan opnås støtte til 50 procent af omkostningerne til projekter.
 • I perioden 2014-2020 er der afsat et budget på 1.252.500.000 kroner fra European Regional Development Fund (ERDF).

 

Tidshorisont

 • Den 29. december 2017 og frem til 5. marts 2018 vil der åbnes for anden ansøgningsrunde for de projekter, der er blevet godkendt af styringskomiteen under den første ansøgningsrunde.
 • Konsortier anbefales at tage kontakt hurtigst muligt for at få konkret vejledning til ansøgningen. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger her.

 

Hvem kan ansøge?

De offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt plan, forsknings- og uddannelsesorganisationer, NGO’er, sektorspecifikke organer og foreninger samt private profit organisationer fra programområdet kan deltage. Undtagelser kan gøres.

Der skal være projektpartnere fra mindst tre lande. Projektlederen skal være fra et EU-medlemsland.

 

MapeuropeINTERREG#7Interreg C: Europe

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

Interreg Europe har netop lukket for ansøgninger. Den 7. maj 2018 åbnede den fjerde ansøgningsrunde med deadline d. 22. juni. Det er endnu uvist hvor mange midler og ansøgningsrunder der vil være i den resterende budgetperiode, da dette afhænger af den netop afsluttede ansøgningsrunde. Hold dig opdateret på siden her eller programmets egen side.

Interreg Europe er for hele EU og i modsætning til de øvrige mere regionsnære Interreg-programmer kan man her samarbejde med medlemsstater, der geografisk ligger fjernt fra en selv. I første indkaldelsesrunde blev to projekter godkendt med aktører fra Region Sjælland, mens man i anden runde har fået godkendt én projektidé.

Europe-programmet søger at optimere de udviklingspolitiske instrumenter, der anvendes i regionsregi, hvorved de samme instrumenter kan give et større udbytte end hidtil. Det er særligt under programmerne Investering i vækst og jobs og under det europæiske territorielle samarbejdsmål, at man søger at realisere denne målsætning.

Det fælles sekretariat for programmet vil åbne for assistance til ansøgningsprocessen i slutningen af 2016.

Klik her for at læse om indkaldelsens fire prioriteter

Programmet har fire hovedprioriteter, som der kan søges støtte til:

1. Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation.

 • A: Styrke forskning og innovation (F&I), infrastruktur og fremme kompetencecentre til F&I.
 • B: Støtte erhvervslivet til at investere i forskning og udvikling. Skabe sammenhæng mellem erhvervslivet, blandt andet uddannelsessektorer og kompetencecentre for at fremme innovativ vækst særligt i produktionsbranchen.

2. Motivere til konkurrence blandt SMV’er

 • A: Støtte SMV’er til at engagere sig i innovationsprocesser og regional, national og international vækst.

3. Støtte til skifte til lavemissions økonomi. En økonomi der har lavt kulstofforbrug

 • A: Fremme lavemissionsstrategier for alle typer af områder, særligt i byområder. Fremme bæredygtig mobilitet i byer og skabe tilpasningsforanstaltninger.

4. Beskyttelse af miljøet og promovere ressource effektivitet.

 • A: Bevare, beskytte, fremme og udvikle natur- og kulturhistorie.
 • B: Støtte industriel overgang til ressourceeffektiv økonomi. Fremme grønvækst samt økoinnovation og miljømæssig performance i den offentlige og private sektor.
Klik her for at læse flere fakta om indkaldelsen

 

Økonomi

 • Mellem 75 og 85 procent af omkostningerne kan søges dækket af European Regional Development Fund (ERDF).

 

Tidshorisont

 • Næste ansøgningsrunde åbner den 1. marts 2017 og har frist den 30. juni 2017.
 • Erfaring viser, det tager tid at skrive en Interreg-ansøgning, hvorfor konsortier anbefales at tage kontakt hurtigst muligt for at få konkret vejledning til ansøgningen. Link til hjemmesiden findes her.
 • Interreg Europe har ugentlige online Q&A-live sessioner, og der er mulighed for at få feedback fra sekretariatet fra slutningen af 2016.

 

Hvem kan ansøge?

Aktører fra alle lande inden for EU samt Norge og Schweiz kan deltage. Partnere fra Schweiz kan dog ikke deltage som projektledere. Øvrige lande uden for EU kan deltage i projekter, men skal selv finansiere deres andel og udgifter.

Der skal være deltagelse fra mindst tre forskellige lande, hvoraf to skal være inden for EU.

Offentlige myndigheder, offentlige juridiske institutioner og NGO’er kan alle søge at modtage støtte under ERDF.