LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Interreg-overblik

På denne side har vi lavet et samlet overblik over de Interreg-programmer, som sjællandske aktører kan deltage i.

 

 

Danmark-Tyskland interregInterreg A: Deutschland-Danmark

STATUS: ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Årets anden ansøgningsrunde er netop lukket. I 2019 vil der igen være to ansøgningsrunder henholdsvis den 21. januar og 21. august 2019.

Aktuelle ansøgningsprioriteter

Interreg Tyskland–Danmark har til formål at fremme udvikling og samarbejde over grænsen og har følgende fire prioriteter med specifikke mål:

Innovation

 

Øgning af produkt-, proces- og socialinnovation inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet.

Bæredygtig udvikling

 

Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder og øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme med fokus på aktiv ferie.

Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

 

Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked og øge integrationen på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner.

Funktionelt samarbejde

 

Øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed. Derudover fremme den interkulturelle forståelse mellem grænseregionernes borgere med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.

På grund af den netop afsluttede ansøgningsrunde er det endnu for tidligt at offentliggøre, hvilke prioriteter der vil være åbne i de kommende indkaldelser. Dog er der indikationer på, at det især vil være fordelagtigt at tænke i projektideer indenfor prioritet to og tre. Der kan læses mere om den forrige ansøgningsrunde og midlerne hertil, her.

 

Økonomi

Budgettet for 2014-2020 rummer 180 mio. kroner i alt fordelt på følgende områder:

 • Innovation: 47 mio. kr. (27%)
 • Bæredygtig udvikling: 78 mio. kr. (43%)
 • Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse: 29 mio. kr. (16%)
 • Funktionelt samarbejde 26 mio. kr. (14%)

 

Tidshorisont

Projektansøgere fra forrige ansøgningsrunde vil få svar på denne den 12. december 2018.

Næste ansøgningsfrist vil være den 21. januar 2019. Og herefter den 21. august 2019.

Generel information om Interreg Deutschland-Danmark

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Foruden Region Sjælland deltager Region Syddanmark og ni tyske kredse. Det udvidede programområde rummer både synergieffekter og stort potentiale, og er etableret med udgangspunkt i EU’s ønske om strategiske satsninger, effekter og forenkling.

 

Hvem kan søge støtte?

Offentlige og halvoffentlige organisationer og institutioner

Interesseorganisationer

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Private institutioner og virksomheder

 

Hvilke investeringsprioriteter findes i programmet?
Ud fra en grundig afdækning af potentialer og udfordringer i programregionen og med afsæt i en åben konsultation blandt aktørkredsen, støtter Interreg Deutschland-Danmark følgende prioriteter:

 • Prioritetsakse 1: Innovation

Etablerede og videreudviklede grænse- og sektoroverskridende netværk og klynger inden for programområdets styrkepositioner
Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og co-creation-faciliteter i programområdet
Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for programområdets styrkepositioner

 • Prioritetsakse 2: Bæredygtig udvikling

Specifik prioritet A: Udviklede grønne løsninger til optimeret ressourceanvendelse og bedre energiudnyttelse
Specifik prioritet B: Forbedret og øget antal af produkter inden for bæredygtig kultur- og naturturisme

 • Prioritetsakse 3: Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Specifik prioritet A: Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
Specifik prioritet B: Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de grænseoverskridende kompetencer

 • Prioritetsakse 4: Funktionelt samarbejde

Specifik prioritet A: Øget samarbejde mellem offentlige institutioner og bedre rammevilkår for det grænseoverskridende samarbejde.
Specifik prioritet B: Øget viden om hinanden på tværs af grænsen herunder en øget interregional aktivitet

 

Finansiering

Der er 672 mio. kr. til projekter i hele perioden 2014-2020.

Ved finansiering af projekter med deltagelse fra virksomheder, gælder det at forvaltningsmyndigheden må skønne om tilskud til projektet kommer til at have indflydelse på arbejdspladser ved andre af virksomhedens eksisterende placeringer inden for EU eller er konkurrenceforvridende.

Budgettet er fordelt således mellem prioriteterne:

 • 281,25 mio. kr. (42%) til Innovation
 • 142,5 mio. kr. (21%) til Bæredygtig udvikling
 • 94,5 mio. kr. (14%) til Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
 • 112,5 mio. kr. (17%) til Funktionelt samarbejde
 • 40,5 mio. kr. (6%) går til administration

 

 • Rådgivning fra andre aktører

Udover kontakt til ZealandDenmark anbefaler vi at tage kontakt til Deutschland-Danmark kontaktperson for Region Sjælland, Tim Nikolaj Tannhof, på tita@regionsjaelland.dk.

Projekter som har modtaget støtte kan findes her

 

 

interreg south balticInterreg A: South Baltic – Sydlige Østersø

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

Interreg South Baltic åbner op for nye indkaldelser den 1. oktober og lukker igen den 18. december 2018.

Aktuelle ansøgningsprioriteter

Interreg South Baltic-programmet har som målsætning at udløse det sydlige østersøområdes potentiale for blå og grøn vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige. Med blå og grøn vækst menes der således at programmet fokuserer på områdets maritime muligheder, samtidig med at væksten skal være bæredygtig.

Til den sjette indkaldelse vil det primære fokus være på følgende prioriteter:

 • Prioritetsakse 2: Miljø og kultur

Specifik prioritet: 2.2 Grøn teknologi: Under denne prioritet kan der søges tilskud til projekter, der har til formål at udvikle teknologier som kan mindske forureningen i den sydlige Østersø.

 • Prioritetsakse 3: Bedre og mere bæredygtig transport

Specifik prioritet: 3.1: Forbedre kvaliteten af bæredygtig transport i Østersøs regionen.

 • Prioritetsakse 4: Sikre en højere andel af kvalificeret arbejdskraft  i den blå og grønne sektor

Specifik prioritet 4.1: Øge andelen af kvalificeret arbejdskraft i den blå og grønne sektor

 • Prioritetsakse 5: Forbedre samarbejdskapaciteten blandt lokale aktører i Østersøs regionen

Specifik prioritet 5.1: Andelen af koordineret projekter blandt parter fra forskellige lande i regionen øges.

 

Landene omkring den sydlige Østersø skal samarbejde og hjælpe hinanden, mod de fællesmål der er sat. Derfor skal projekter indenfor denne prioritet, gå til initiativer der støtter fælles kapacitetsopbygning mellem de forskellige regioner på tværs af programgeografien og deres respektive lokale aktører.

 

Detaljer om de nye indkaldelser bliver frigivet samme dag som indkaldelsen åbner. Det er endnu for tidligt at sige om der kommer én eller to ansøgningsrunder inden budgetperioden udløber. Hold dig opdateret her på siden og find flere informationer på programmets egen side her. For projektansøgere der planlægger 3 årige projekter er dette sidste mulighed for at ansøge, da alle projekter skal afsluttes i 2022.

 

Økonomi

Ansøgere kan få dækket op til 75 % af deres af projektomkostningerne. På trods af at budgetperioden nærmer sig sin afslutning, er der stadig midler at hente. 12 procent af det samlede budget er derfor til rådighed hvilket svarer til godt 68 mio. kr. inden for de nedenstående prioriteter:

 • Blå og grøn vækst: Specifik prioritet 1.2, SMV innovation: 1,7 mio. kr. (2%). Specifik prioritet 2.2, Grøn teknologi: ca. 38 mio. kr. (58%)
 • Bæredygtig transport: ca. 16 mio. kr. (24%)
 • Faglært arbejdskraft: ca. 9 mio. kr. (12%)
 • Kapacitetsopbygning: ca. 3 mio. kr. (4%)

Danske projektansøgere kan opnå støtte til 75 procent af de projektrelaterede omkostninger,

 

 

Tidshorisont

Ansøgningsfrist for den kommende indkaldelse er den 18. december 2018.

Aktører der har en ide til et projekt kan fra den 20. september til den 11. oktober modtage individuelle konsultationer om deres projektansøgning. Registrering her

Det er muligt at læse mere om den aktuelle ansøgnings runde her

Generel information om Interreg South Baltic Sea

Interreg South Baltic (Sydlige Østersø) er et EU-program, der dækker samarbejde mellem aktører i det sydlige østersøområde. Foruden Region Sjælland og Bornholm er der partnere med fra Tyskland, Sverige, Polen og Litauen.

Hvem kan ansøge?

 • Offentlige organisationer og institutioner
 • Erhvervsklynger
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Interesseorganisationer
 • Styrelser og andre organer der arbejder med bevaring af natur- og kulturressourcer
 • Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
 • Offentlige eller private (med offentlig eller non-profit karakter) virksomheder der arbejder med
 • kommunal og regional miljø- og energihåndtering (eks. forsyningsselskaber), offentlig transport eller administration af transport infrastruktur.

Hvilke investeringsprioriteter findes i programmet?
De specifikke tematiske mål og investeringsprioriteter er udvalgt med henblik på at øge harmoniseringen og nedbringe forskelle og uligheder i området i overensstemmelse med det strategiske fokus i Europa 2020-strategien og Østersøstrategien. Prioriteterne ser ud som følgende:

 • Prioritetsakse 1: Aktivitets- og innovationskapacitet blandt SMV’er

Specifik prioritet 1.1: Øge blå og grønne SMV’ers tilstedeværelse på det internationale marked
Specifik prioritet 1.2: Forbedre tværnational overførsel af innovation i den blå og grønne sektor

 •  Prioritetsakse 2: Miljø- og kultur

Specifikprioritet 2.1: Udvikle det Sydlige Østersøs natur- og kulturarv til bæredygtige turistdestinationer
Specifikprioritet 2.2: Øget brug af grøn teknologi med henblik på at nedbringe forurening

 • Prioritetsakse 3: Bedre og mere bæredygtig transport

Specifikprioritet: Ingen specifikke prioriteter

 • Prioritetsakse 4: Sikre højere andel af kvalificeret arbejdskraft i den blå og grønne sektor

Specifikprioritet 4.1: Øge andelen af kvalificeret arbejdskraft i de både det maritime og grønne område.

 • Prioritetsakse 5: Forbedre samarbejdskapaciteten blandt lokale aktører i Østersøen.

 

Finansiering
Der er 585 mio. kr. til projekter i hele perioden 2014-2020.

Budgettet er fordelt således mellem prioriteterne:

 • Aktivitets- og innovationskapacitet blandt SMV’er: 74,8 mio. kr. (12,8%)
 • Miljø- og kultur: 298,3 mio. kr. (51%)
 • Bedre og mere bæredygtig transport: 118,4 mio. kr. (20,2%)
 •  Højere andel af kvalificeret arbejdskraft i den blå og grønne sektor: 62,3 mio. kr. (10,7%)
 • Forbedre samarbejdskapaciteten blandt lokale aktører i det Sydlige Østersø: 31,2 mio. kr. (5,3%)

Rådgivning fra andre aktører
Udover kontakt til ZealandDenmark anbefaler vi at der tages kontakt til South Baltic kontaktperson for Region Sjælland, Tim Nikolaj Tannhof på tita@regionsjaelland.dk

 

 

Interreg ØKS 2014-2020Interreg A: ØKS – Øresund, Kattegat og Skagerrak

STATUS: ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Årets anden ansøgningsrunde er netop lukket. Den første ansøgningsrunde i 2019 åbner den 14. januar og løber frem til den 13. februar 2019.

Aktuelle ansøgningsprioriteter

Interreg ØKS har fire tematiske mål for perioden 2014-2020, som hver især indeholder specifikke underprioriteter, der kan søges støtte til:

 • Innovation

Specifik prioritet A: At øge antallet af forskere der er aktive interregionalt, og som særligt arbejder under ØKS styrkeområder.

Specifik prioritet B: At øge anvendt forskning og innovationsorienterede aktiviteter i ØKS

 • Grøn økonomi

Specifik prioritet A: At øge samarbejde i udvikling af ny teknik, nye styringsinstrumenter og metoder for at fremme vedvarende energiproduktion.

Specifik prioritet B: At øge andelen af forbruget af vedvarende energi i forhold til det samlede energiforbrug.

Specifik prioritet C: Reducere energiforbruget i den offentlige sektor.

 • Transport

Specifik prioritet A: Forbedre tilgængeligheden til og gennem ØKS-regionen.

Specifik prioritet B: Mindske transporttid med miljøvenlige transportformer for personer og gods til nærmeste knudepunkter i det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Specifik prioritet C: At øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder i hovednettet TEN-T samt i og omkring byområder.

 • Beskæftigelse

Specifik prioritet A: At øge antallet af arbejdspladser i private virksomheder, små virksomheder og nystartede virksomheder.

Specifik prioritet B: At øge antallet af grænsependlere.

 

Økonomi

Programmet giver 50 %i medfinansiering til projekter. Efter 2. ansøgningsrunde i 2017 vurderer sekretariatet, at der er følgende midler til rådighed for den resterende budgetperiode, i alt : 372 mio. kr.

 • Innovation: ca. 32 mio. kr. (9%)
 • Grøn økonomi: ca. 146 mio. kr. (39%)
 • Transport: ca. 122 mio. kr. (33%)
 • Beskæftigelse: 73 mio. kr. (29%)

 

Tidshorisont

Årets anden ansøgningsrunde i 2018 er netop lukket.

Generel information om Interreg Øresund, Kattegat, Skagerak

Interreg ØKS er et EU-program, der dækker samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige. Det politiske mål bag programmet er at sikre finansiering til organisationer, der vil lave transnationale projekter og dermed binde landene bedre sammen.

Hvem kan søge?

 • Offentlige og halvoffentlige-institutioner
 • Branchesammenslutninger
 • Virksomheder (under visse betingelser for at undgå direkte statsstøtte)
 • Støttemodtagere skal geografisk befinde sig i de områder, programmet omfatter: Region Sjælland,
 • Region Hovedstaden, Sydsverige, Vestsverige Norddanmark, Østjylland og Sydnorge.

 

Hvilke investeringsprioriteter findes i programmet?
Der blev i december 2014 vedtaget en ny handlingsplan for Interreg ØKS 2014-2020. Støtteprioriteterne kommer i en klar forlængelse af Europas 2020 mål. Her er de tematiske støtteprioriteter som projekterne under programmet skal kunne placeres under.

 

 • Prioritetsakse 1: Innovation

Specifik prioritet A: At øge antallet af forskere der er aktive interregionalt eller internationalt, og som særligt arbejder under ØKS styrkeområder.
Specifik prioritet B: At øge anvendt forskning og innovationsorienterede aktiviteter i ØKS.

 • Prioritetsakse 2: Grøn økonomi

Specifik prioritet A: At øge samarbejde i udvikling af ny teknik, nye styringsinstrumenter og metoder for at fremme vedvarende energiproduktion.
Specifik prioritet B: At øge andelen af forbruget af vedvarende energi i forhold til det samlede energiforbrug.
Specifik prioritet C: Reducere energiforbruget i den offentlige sektor.

 • Prioritetsakse 3: Transport

Specifik prioritet A: Forbedre fremkommeligheden til og igennem ØKS-regionen.
Specifik prioritet B: Mindske transporttid med miljøvenlige transportformer for personer og gods til nærmeste knudepunkter i det transeuropæiske transportnet (TEN-T).
Specifik prioritet C: Øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder i hovednettet TEN-T samt i og omkring byområder.

 

 • Prioritetsakse 4: Beskæftigelse

Specifik prioritet A: At øge antallet af arbejdspladser i private virksomheder, små virksomheder og nystartede virksomheder.
Specifik prioritet B: At øge antallet af grænsependlere.

 

Alle temaerne deler det mål, at landene i samarbejdsregionen skal være foregangsland på de tematiske områder og forbedre det interne samarbejde gennem Interreg programmet. Du kan læse mere uddybende om de forskellige tematiske støtteprioriteter her eller du kan gennemgå nogle af de tidligere projekter, for at få en idé om hvordan arbejdsgangen er i programmet her.

 

Finansiering
Programmet giver 50 % i medfinansiering til projekter. EU har afsat 957 mio. kr. til ØKS-programmet, mens Norge har afsat 118,5 mio. kr., og disse midler er fordelt på følgende måde.

 • Innovation: 375,75 mio. kr. 35%
 • Grøn økonomi: 291 mio. kr. 27%
 • Transport: 193,5 mio. kr. 18%
 • Beskæftigelse: 215,25 mio. kr. 20%

 

Rådgivning fra andre aktører
Vi anbefaler, at der tages kontakt til Mette Høstgaard Bonde fra Region Sjælland på mhbo@regionsjaelland.dk

Der kan læses mere om programmet her.

 

 

 

Interreg B: Baltic Sea – Østersøen

STATUS: ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Denne ansøgningsrunde har åben frem til 31. januar 2019. Det specielle ved netop denne ansøgningsrunde er, at sekretariatet yder støtte til udvikling af eksisterende projekter og etablering af nye projektplatforme.

 

Aktuelle ansøgningsprioriteter

En netop åbnet ansøgningsrunde i Interreg Østersøen giver mulighed for at videreføre tidligere og igangværende projekter. Det kan enten ske gennem formaliseret samarbejde mellem projekterne via en projektplatform eller ved at styrke implementeringen af eksisterende projekter. Indeværende ansøgningsrunde har fokus på følgende Interreg Østersø prioriteter: Innovation, Naturressourcer og Transport.

 • Projektplatforme

Med den første indkaldelse, ”Project platforms”, ønsker Interreg Østersø-sekretariatet at skabe en ramme, som forbinder partnere fra forskellige EU-projekter med samme tematiske fokus som eksempelvis ’blå vækst’ eller ’smart specialisering’.

 • Udvidelse af eksisterende projekter

Indkaldelsen, ”Exstension stage”, giver mulighed for få ekstra finansiering til at videreføre succesfulde projekter under Interreg Østersø programmet. Formålet er at styrke implementeringen af de konkrete løsninger og strategier, der er udviklet i det oprindelige projekt.

Kriterier for ansøgning

En projektplatform består af:

 • Mindst to projektpartnere fra et tidligere Interreg Østersøen projekt.
 • Mindst én projektpartner støttet af et andet EU-program.

Udvidelse af eksisterende projekter:

 • Eksisterende projekter i Interreg Østersøen.
 • Obligatorisk konsultation med sekretariatet forud for ansøgning.

 

Økonomi

Der kan maksimalt søges 7,5 mio. kr. per projekt
Medfinansieringsgraden er mellem 50% til 85%

Tidshorisont

Deadline for konsultation om udvidelse af eksisterende projekter 17. januar 2019
Deadline for ansøgninger til begge indkaldelser 31. januar 2019

Læse mere om denne ansøgningsrunde her

Generel information om Interreg Østersøen

Interreg B Østersøen – på engelsk Baltic Sea Programme – dækker interregionalt samarbejde i Østersøområdet. For 2014-2020 støtter Østersø-programmet integreret territorial- udvikling og samarbejde med udgangspunkt i at skabe bæredygtig udvikling og bedre adgang til regionen. Programmets målsætning er, at offentlige- og private aktører sammen skal udvikle og forbedre forholdende i Østersøs regionen inden for de prioriterede områder, som er udvalgt på baggrund i Østersøstrategien.

Hvem kan søge?

 • Lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder
 • Branchesammenslutninger
 • Forskning og uddannelsesinstitutioner.
 • Virksomheder og NGO’er
 • Projektet støtter et konsortium, som skal inkludere mindst tre organisationer fra tre forskellige lande.

Hvilke investeringsprioriteter findes i programmet?
Prioritetsakse 1: Innnovationskapacitet

Specifikprioritet 1.1 Forskning og innovation: Forbedrer mulighederne for at ny innovation kommer på markedet.
Specifikprioritet 1.2 Smart Specialisation: Med fokus på vækstmuligheder ved anvendelse af Smart Specialisation.
Specifikprioritet 1.3: Ikke teknologiske innovation: At udvikle Baltic Sea regionens innovative performance i den ikke-teknologiske innovation.

 •  Prioritetsakse 2: Effektiv forvaltning af naturressourcer

Specifikprioritet 2.1 Rent vand: Effektiv håndtering af spildevand og kemikalier med udgangspunkt i at reducere tilførslen af næringsstoffer til Østersøen.
Specifikprioritet 2.2 Vedvarende energi: Udvikle produktionen og anvendelsen af vedvarende energi.
Specifikprioritet 2.3 Energieffektivitet: Effektiv energiplanlægning og inddragelse af aktører.
Specifikprioritet 2.4 Marint ressource effektivitet: Bæredygtig og effektiv blå vækst.

 

 • Prioritetsakse 3: Bæredygtig Transport:

Specifikprioritet 3.1 Større sammenhæng mellem forskellige transportformer: Forbedre sammenhængen mellem nord/syd og øst/vest i forbindelse med gods- og persontransport.
Specifikprioritet 3.2 Forbedre tilgængelighed til udkantsområder: Øge tilgængeligheden til fjerntliggende områder.
Specifikprioritet 3.3 Maritim sikkerhed: Forbedre sikkerheden ved de maritime arbejdspladser.
Specifikprioritet 3.4 Miljøvenlig skibsfragt: Udvikle miljøvenlig skibsfart med fokus på inddragelse af maritime aktører.
Specifikprioritet 3.5: Miljøvenlig mobilitet i byerne: Udvikle miljøvenlig mobilitet og transport i urbane områder.

 

 • Prioritetsakse 4: Styrke implementering af EU-strategier (EU strategy for the Baltic Sea Region)

Specifikprioritet 4.1 Midler allokeret til projekter: Projekter med øget transnationalt samarbejde med fokus på implementering af EU strategier.
Specifikprioritet 4.2 Koordinering af makroregional samarbejde: Offentlige forvaltning skal øge samarbejdet med transnationale aktører, hvor fokus er på at implementere EU strategier.
Læs mere om de fire prioriteter her

 

Finansiering
Deltagere fra Danmark finansieres generelt op til 75 %. Finansieringsgraden varierer land og land i mellem. Medfinansieringsraten kan være hhv. 75- og 85 %.  Partnere fra Norge finansieres dog kun med op til 50 %. Partnere fra Rusland og Hviderusland kan på nuværende tidspunkt ikke modtage finansiering fra EU, men konsortier kan godt inkludere dem med finansiering fra andre kilder. Et projekt med 7 eller flere deltagere og en total arbejdstid på 2-3 år har typisk et budget på mellem 11 og 33,5 mio. kr. I perioden 2014-2020 er der afsat 2,437,5 mia. kr. fordelt på følgende prioritetsakser.

 • Innovationskapacitet: 836,25 mio. kr. 35%
 • Effektiv forvaltning af naturressourcer: 836,25 mio. kr. 35%
 • Bæredygtig transport: 645 mio. kr. 26%
 • Implementering af EU-strategier: 98 mio. kr. 4%

Rådgivning fra andre aktører
Hvis du ønsker rådgivning og vejledning i disse programmer, er du velkommen til at tage kontakt til EU-konsulent, Simon Horsholt på følgende E-mailadresse: simho@zealanddenmark.eu

Der findes mere information på programmets egen hjemmeside her.

 

 

Interreg B: North Sea Region – Nordsøen

STATUS:  ÅBEN FOR ANSØGNINGER

Den niende ansøgningsrunde åbner for fulde ansøgninger den 2. januar frem til den 11. marts 2019. Her kan aktører, som tidligere har indsendt interesse tilkendegivelser eller fået afvist projekter sende en ansøgning til sekretariatet. Endvidere åbner den tiende indkaldelsesrunde for interesse tilkendegivelser den 2. januar frem til den 8. april.

 

 

Aktuelle ansøgningsprioriteter

Interreg North Sea Region fokuserer på fire overordnede prioriteter, som hver indeholder mere specifikke underprioriteter:

1. Erhvervs fremme for SMV (Forskning og innovation)

 • Specifik prioritet A: Styrke eller udvikle nye videns samarbejder mellem private virksomheder, uddannelses institutioner og offentlig administration
 • Specifik prioritet B: Forstærke regional innovationskapacitet for at sikre langsigtede innovation og støtte strategier for smart specialisering
 • Specifik prioritet C: Stimulere den offentlige sektor til at skabe innovative efterspørgsler og løsninger for at forbedre den offentlige sektor.

 

2. Grøn økonomi med fokus på innovation

 • Specifik prioritet A: Promoverer udviklingen og tilpasning af produkter, serviceses og processer til at  gøre Regionen Nordsøens økonomi mere grøn.
 • Specifik prioritet B: Stimuler tilpasningen af produkter, services og processer, der reducerer regionerne omkring Nordsøens påvirkning af miljøet.

 

3. Klimatilpasning og bæredygtigt miljø i Nordsø regionen

 • Specifik prioritet A: Projekter skal levere nye eller forbedret metoder til at forbedre klimaets modstandskraft
 • Specifik prioritet B: Projekter skal udvikle nye metoder til bæredygtig forvaltning af økosystemerne i Nordsøs-området

 

4. Bæredygtig transport

 • Specifik prioritet A: Projekter skal levere innovative og eller forbedret løsninger, der har potentiale til at flytte langdistance transport væk fra vejene
 • Specifik prioritet B: Anvendelse af grønne transportløsninger til transport af vare og personer.

 

Økonomi

Deltagere kan få dækket 50 % af alle projektrelaterede udgifter.

Selvom programmet allerede har allokeret midler til mange projekter, er der stadig midler at søge. Der er i alt ca. 430 mio. kr. tilbage fordelt på følgende:

 • Vil blive annonceret
 • 1. Erhvervs fremme for SMV: 122 mio. kr. (28%)
 • 2. Grøn økonomi med fokus på innovation: 175 mio. kr.(41%)
 • 3. Klimatilpasning og bæredygtigt miljø i Nordsø regionen: 16 mio. kr.  (4%)
 • 4. Bæredygtig transport: 118 mio. kr. (27%)

 

Tidshorisont

 • Den syvende indkaldelsesrunde for fulde ansøgninger er åben fra den 29. juni – 1. oktober 2018.
 • Den ottende indkaldelsesrunde for interessentilkendegivelser til sekretariatet er åben fra den 29. juni til den 12. Oktober.
Generel information om Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen (NSR) fremmer samarbejde mellem organisationer og virksomheder i regionerne omkring Nordsøen. Formålet er at udvikle og implementere mere effektive løsninger på nogle af de helt store udfordringer, som regionerne deler. Derfor forventes projekterne at give håndgribelig og langsigtede resultater. Desuden skal programmet fostre tættere samarbejde generelt. Det handler både om at tackle fælles udfordringer sammen, dele sin viden og skabe vedvarende bånd mellem virksomheder og institutioner i hele Nordsøregionen.

Hvem kan søge dette?
Der skal være projektpartnere fra mindst tre lande. Projektlederen skal være fra et EU-medlemsland.

 • Offentlige myndigheder på alle niveauer.
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 • NGO´er.
 • Relevante private aktører.

Hvilke investeringsprioriteter findes i programmet?

 

 • Prioritetsakse 1: Erhvervsfremme for SMV (Forskning og innovation)

Specifikprioritet A: Partnerskaber på tværs af forskellige organisationer, forskningsenheder, myndigheder og borgere/brugere.
Specifikprioritet B: Forstærke regional innovationskapacitet for at sikre langsigtede innovation og støtte strategier for smart specialization
Specifikprioritet C: Stimulere den offentlige sektor og skabe innovative efterspørgsler og løsninger for at forbedre den offentlige sektor.

 • Prioritetsakse 2: Grøn innovation

Specifikprioritet A: Promoverer udvikling og tilpasning af produkter, serviceses og processer til at gøre Region Nordsøens økonomi mere grøn.
Specifikprioritet B: Stimulere tilpasningen af produkter, services og processer, der reducerer regionerne omkring Nordsøens påvirkning af miljøet.

 • Prioritetsakse 3: Klimatilpasning og bæredygtigt miljø i Nordsø regionen

Specifikprioritet A: Projekter skal levere nye eller forbedret metoder til at forbedre klimaets modstandskraft.
Specifikprioritet B: Projekter skal udvikle nye metoder til bæredygtig forvaltning af økosystemer i Nordsøs-området.

 • Prioritetsakse 4: Bæredygtig transport

Specifikprioritet A: Projekter skal levere innovative og eller forbedret løsninger, der har potentiale til at flytte langdistance transport væk af vejene.
Specifikprioritet B: Anvendelse af grønne transportløsninger til transport til vare og personer.

Finansiering
Deltagere kan få dækket 50 % af alle projektrelaterede udgifter.

Der er afsat i alt 1,252,5 mia. til projekter:

Erhvervsfremme for SMV: 351,23 mio. kr. 28%
Grøn økonomi med fokus på innovation: 338,6 mio. kr. 27%
Klimatilpasning og bæredygtigt miljø i Nordsø regionen: 275,9 mio. kr. 22%
Bæredygtig transport: 213,2 mio. kr. 17%
Kommunikation og administration af programmet: 75 mio. kr. 6%

Rådgivning fra andre aktører
Hvis du ønsker rådgivning og vejledning i disse programmer, er du velkommen til at tage kontakt til EU-konsulent, Simon Horsholt på følgende E-mailadresse: simho@zealanddenmark.eu

Støttede projekter samt yderligere information kan findes på programmets hjemmeside.

 

 

MapeuropeINTERREG#7Interreg C: Europe

STATUS: LUKKET FOR ANSØGNINGER

Det er endnu uvist hvor mange midler og ansøgningsrunder, der vil være i den resterende budgetperiode, da dette afhænger af den netop afsluttede ansøgningsrunde. Sekretariatet forventer at kunne offentliggøre en udmelding om forrige indkaldelse og eventuelle fremtidige indkaldelser ved udgangen af året.

Aktuelle ansøgningsprioriteter
Interreg Europe dækker interregionalt samarbejde i hele Europa. Programmet skal fremme og fordre samarbejde og udvikling af en fælles udviklingspolitik, hvor fokus blandt andet er på at sikre investeringer i vækst og jobs. Det er endnu uvist om programmet har midler tilbage til en ny ansøgningsrunde i 2019.

Økonomi

 • Vil blive annonceret

Tidshorisont

 •  Vil blive annonceret
Generel information om Interreg Europe

Interreg Europe dækker interregionalt samarbejde i hele Europa. Region Sjælland deltager eksempelvis i ITHACA-projektet, der er finansieret af Interreg Europe. Programmet skal fremme regioners samarbejde om at udvikle deres udviklingspolitikker og investeringer især med henblik på at sikre bedre investeringer i vækst og jobs. Desuden skal programmet også støtte samhørighedspolitikkens effektivitet. I sidste ende handler programmet om at udveksle viden mellem politikudviklere.

 

Hvem kan søge?
Programmet dækker alle 28 EU-lande samt Norge og Schweiz. Generelt vil lande udenfor EU også kunne deltage i projekterne, dog uden at få støtte. Et konsortium skal inkludere partnere fra minimum tre forskellige lande. Et typisk konsortium består af 5-10 partnere. Eftersom det primære formål er at forbedre politikudvikleres kapacitet til at udvikle effektiv politik, er programmet også primært rettet mod offentlige instanser.

 • Lokale, regionale og nationale myndigheder
 • Enheder reguleret af offentlig lovgivning
 • Private aktører, der operer under non-profit princippet
 • Virksomheder kan deltage som del af en såkaldt ’stakeholder group’. Det er en gruppe af alle de relevante aktører, der spiller en rolle i udvikling og implementering af en given politik i regionen.

Hvad støtter EU?
Der er fire overordnede prioriteter i programmet for 2014-2020.

 • Prioritetsakse 1: Forskning og innovation

Specifikprioritet A: Styrke R&I kapacitet og infrastruktur ved eksempelvis at forbedre finansielle instrumenter til innovationLevere innovation gennem regionale innnovationskæder på udvalgte ’smart-specialisation’ områder, eksempelvis ved at øge kommercialiseringen af forskningsresultater

 • Prioritetsakse 2: Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne

Specifikprioritet A: Forbedre politikker rettet mod at støtte SMV’er i alle dele af deres ’livscyklus’ ved at udvikle og opnå vækst og engagere i innovative løsninger. Det kunne eksempelvis være ved at fjerne barrierer for vækst.

 • Prioritetsakse 3: Grøn økonomi

Specifikprioritet A:Ved at udvikle politik der skal øge mængden af vedvarende energi, promovere multi-modal bæredygtig transport med mere. Eksempelvis ved at udvikle og optimere regionale strategier.

 • Prioritetsakse 4: Miljø og effektiv udnyttelse ressourcer

Specifikprioritet A: Beskytte og udvikle natur- og kulturarv ved eksempelvis at forbedre forvaltningen af naturparker. Overgang til en ressourceeffektiv økonomi der promovere grøn vækst og øko-innovation ved eksempelvis at øge genbrug i SMV’er

 

For at opnå målene i de fire prioriteter støtter programmet to typer projekter.

Interregionale samarbejdsprojekter, hvor regioner kan sprede god viden med henblik på at skabe nye handlingsplaner. Disse projekter løber typisk i 3-5 år. Her samles regioner om fælles udfordringer inden for en af de fire prioriteter. For hver region udarbejdes en handlingsplan, for at sikre at resultaterne også implementeres. Partnerne vil også overvåge fremskridt.

 

Den anden type projekt er ”Policy learning platforms”. Det er et værktøj, der skal sikre hurtigere og nemmere deling af viden så politikudviklere kan udarbejde bedre informerede politikker.

Finansiering

Programmet har fået et totalt budget på 2,694 milliarder kroner for perioden.
Finansieringsraten afhænger af, hvilken type aktør projektet indeholder. Finansieringsprocent er som følgende:

 • Offentlige institutioner og andre aktører under offentlig lovgivning: 85 %
 • Private non-profit partnere: 75 %
 • Norske aktører: 50 %
 • Stakeholder Groups: Rejse og logi kan dækkes af de andre partnere.

 

Selve fordelingen på de forskellige prioriteter er som følgende:

 • Forskning og innovation: 633.312,645 mio. kr. 23,5%
 • Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne: 633.312,645 mio. kr. 23,5%
 • Grøn økonomi: 633.312,645 mio. kr. 23,5%
 • Miljø og effektiv udnyttelse af ressourcer: 633.312,645 mio. kr. 23,5%

Ydermere går ca. 6% af det samlede budget til administration af programmet.

Interreg Europe støtter de aktiviteter, der beskrives i ansøgningen. Det kan eksempelvis inkludere mandetimer, kommunikations materiale, events og eventuelt konsulenttimer. Dog finansieres egentligt anlægsarbejde, trafikal eller fysisk infrastruktur, jord, bygninger og anlæg eller maskiner og udstyr til produktion af energi ikke. Yderligere information kan findes på programmets egen hjemmeside.