LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Her er årets klima- og miljø-indkaldelser

Årets indkaldelser under EU’s miljø- og klimaprogram, LIFE, er åbnet. I år er der afsat 400 millioner euro til projekter inden for klima og miljø, og ny to-trins-ansøgning introduceres.

I Susåen ved Næstved lever en tykskallet malermusling, der er med til at forbedre vandkvaliteten og øge antallet af fiskearter. I Fredensborg Kommune har der ikke været oversvømmelse fra Usserød Å efter kraftig regn siden 2010.

Årets indkaldelser under EU’s miljø- og klimaprogram, LIFE, er åbnet. I år er der afsat 400 millioner euro til projekter inden for klima og miljø.

EU’s miljøprogram LIFE skal bidrage til at implementere, opdatere og udvikle EU’s miljø og klimapolitik. Endvidere skal projekter under dette program udvise europæisk merværdi og dermed bidrage til at nå de europæiske klima- og miljømålsætninger.

Med større fokus på de integrerede projekter er LIFE med til at sætte miljø- og klimaudfordringer på dagsordenen i EU’s andre politikområder. Årets indkaldelser af projektideer er nu åben for ansøgninger, og der er i år afsat i alt cirka 400 millioner euro til miljø- og klimaprojekter.

 

Ny to-trins ansøgning

Som noget nyt ved årets indkaldelse er der ved delprogrammet for miljø kommet en simplificeret to-trins ansøgningsprocedure, der skal lette ansøgeres arbejdsbyrde.

I den første runde skal ansøgere indsende en kort beskrivelse af deres ide med deadline i midten af juni. Udvalgte ansøgere vil derefter blive inviteret til at indsende deres fulde projektansøgning i efteråret 2018, hvortil der er deadline ultimo 2019.

I år fortsætter ansøgningsproceduren for projekter inden for klima, på samme måde som tidligere. Der kan findes mere information om processen her.

Det er endvidere vigtigt at bemærke, at de tidligere regler om nationale allokeringer af midler er afskaffet i LIFE. Det betyder, at LIFE-midler vil blive tildelt projekter uden hensyn til, hvilket EU land de kommer fra.

I LIFE-programmet gives der støtte til en bred vifte af projekter: Pilotprojekter, demonstrationsprojekter, bedste praksis-projekter, kapacitetsopbygningsprojekter, forberedende projekter og informations-, bevidstgørelses- og formidlingsprojekter.

Den 4 maj afholdes LIFE information day. Tilmelding til dette kan findes her.

LIFE-programmet består af to delprogrammer, hhv. Miljø- og Klimaindsatsen. Inden for disse findes forskellige prioriterede områder. I det følgende gennemgår vi de relevante indkaldelser.

 

Delprogrammet for Miljø

Vand

Projekterne skal fokusere på at udvikle og især implementere indsatser, der kan hjælpe medlemsstaterne til en bedre integreret forvaltning af vandressourcer og fremme økosystembaserede tilgange, hvor det er relevant.

Læs mere

Projekter, der er særligt prioriterede inden for dette område, er blandt andet projekter indenfor vandindustrien. Her er der fokus på anvendelsen af teknologier til drikkevand og spildevandssystemer i byer ved brug af ressourceeffektive processer og anvendelsen af værktøjer, der sikrer ressourceeffektiv levering af vandtjenester i overensstemmelse med direktivet for drikkevand og direktivet om byspildevand. Endvidere vil projekter, der bidrager til effektiviteten af løsninger vedrørende genanvendelse af vand prioriteres.

Skrald (Affald og plastik)

For meget affald og plastisk er et generelt problem – ikke kun i EU men også i resten af verden. Inden for dette område rettes der opmærksomhed mod at reducere mængden af skrald, der produceres, men også måden hvorpå det genbruges og genanvendes.

Læs mere

Konkret kan der, under dette prioritetsområde, udvikles projekter, som har henblik på at efterleve EU’s plastikstrategi, der blandt andet fokuserer på en højere grad af genbrug og genanvendelse af plastik og en generel reducering af affald. Hertil kan der også tænkes i projekter, der vil bidrage til en mere ressourceeffektiv produktion og mere bæredygtige forbrugsvaner.

Jordforurening, grøn og cirkulær økonomi

Under dette punkt sættes der fokus på at indfri EU’s handlingsplan for et ressourceeffektivt Europa, handlingsplanen for cirkulære økonomi, EU’s tematiske strategi for jordbunden samt EU’s skovbrugsstrategi.

Læs mere

Under dette prioritetsområde kan der igangsættes projekter, der vil bidrage til at gøre omstillingen mod en cirkulær og bæredygtig økonomi mere gunstig. Konkret kan der investeres i projekter, der udvikler nye forretningsmodeller, deler viden om, hvordan der produceres og genanvendes på en mere bæredygtig måde og generere jobs inden for denne sektor generelt.

Støj i byområder

Årets indkaldelser prioriterer også projekter, der kan udvikle nye metoder til at reducere konsekvenserne af støj på bymiljøet og menneskers sundhed.

Læs mere

Herunder er en af de tematiske prioriteter at bidrage til EU-direktivet om ekstern støj. Særligt er der fokus på, at reducere støj fra veje inden for tætbefolket byområder ved hjælp af støjdæmpende vejbelægning og/eller dæk.

Luftkvalitet og udledninger samt bymiljø

Luftforening er et stadigt voksende problem verden over – ikke kun for miljøet men også for menneskers sundhed. Under dette prioritetsområde er der derfor fokus på at reducere luftforureningsniveauet rundt om i EU.

Læs mere

For at reducere forureningsmiljøet er der blandt andet fokus på projekter, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren i transportsektoren. Der skal i højere grad være adgang til rene transportmuligheder og skabes en infrastruktur, der imødekommer dette.

Læs mere om miljøpakken her.

 

Delprogrammet for klima

Klima-delprogrammet har til formål at støtte indsatser, der øger forebyggelsen af klimaforandringer samt tilpaningen til disse.

Konkret er der fokus på at bidrage til udviklingen og implementeringen af EU-politik inden for klimaændringer, herunder mainstreaming på tværs af politikområder ved hjælp af at udvikle, afprøve og demonstrere policy-tilgange. Derudover er formålet blandt andet også at bidrage til udviklingen og demonstrationen af innovative klimatilpasningsteknologier, systemer og metoder.

Forebyggelse af klimaforandringer

Projekter under dette prioritetsområde skal bidrage til omstillingen hen mod en lavemissionsøkonomi og indfri EU’s målsætning om at reducere emissionsniveauet med mindst 40 procent inden 2030 (sammenlignet med 1990). Ydermere målsætningen om, at 27 procent af EU’s energiforsyning skal komme fra vedvarende energikilder.

Læs mere

Konkret er fokus på projekter inden for udviklingen af vedvarende energi, bedre energieffektivitet, bedre transport og brændstof, mere bæredygtigt landbrug, mf. Det skal endvidere understreges, at der i 2018 er særlig fokus på skovbrug, landbrug og anden planlægning af arealanvendelse.

Klimatilpasning

Klimaforandringer har en stor indflydelse på vores sundhed, økosystem og økonomi og ofte i samspil med andre faktorer. Indkaldelsen er dermed rettet mod at sikre bedre adgang til fondsmidler og efterleve EU’s strategi for tilpasning til klimaforandringer. Konkret skal der investeres i projekter, der bidrager til forbedringen af EU’s nuværende og fremtidige indsats overfor klimaforandringer og dermed EU’s mulighed for at efterleve forpligtelserne i Paris-aftalen fra 2015.

Læs mere

Fokus er på innovative tilpasningsløsninger i urbane områder, herunder i vand-,energi- og bygge- og anlægssektorerne. Derudover er modstandsdygtig infrastruktur relevant, hvilket betyder, at infrastruktur inden for energi, transport og socialt boligbyggeri skal klimasikres, og der skal være en øget anvendelse af blå-grøn infrastruktur.

Læs mere om klimapakken her.

 

Kort om LIFE 2018

Deadlines

 • 12. juni 2018: Concept notes for Miljø og Ressource effektivitet
 • 13. juni 2018: Concept notes for Natur og Biodiversitet
 • 14. september 2018: fuld ansøgning til Klima
 • Oktober 2018: Ansøgere inviteres til at indsende fulde ansøgninger inden for Miljø & Ressource effektivitet samt Natur & Biodiversitet

Budget

400 millioner euro, heraf:

 • 317 mio. euro til miljø-delprogrammet (mindst 60,5% til Natur og Biodiversitet)
 • 80 mio. euro til klima-delprogrammet

Medfinansiering

EU-støtte på op til 55 % af omkostningerne

EU støtte på op til 75 % til projekter inden for Natur og Biodiversitet

 • NB. Når offentlige aktører deltager i et projekt som koordinerende og/eller associerede partnere skal summen af deres finansielle bidrag til projektbudgettet være minimum to procent mere end summen af de faste lønomkostninger til al personale på projektet.

Hvem kan ansøge

Tilskud fra det nye LIFE program kan søges af “alle juridiske personer”, dvs. både offentlige og private aktører, eksempelvis:

 • Private kommercielle virksomheder
 • Private ikke-kommercielle virksomheder (NGO’er)
 • Offentlige myndigheder
 • Foreninger
 • Organisationer

 

Europa-Kommissionen (DG MOVE og DG Climate Action) administrerer LIFE-programmet med assistance fra Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej