LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Kommissionen vil have social, sund og grøn forskning i fremtiden

Forslaget til, hvordan det europæiske forskningsprogram skal se ud efter 2020, byder på tværsektoral klyngetankegang og klarere mål.

Missioner og klynger er de to nye begreber, man først og fremmest skal bide mærke i, i Europa-Kommissionens forslag til, hvordan EU-s forskningsstøtteprogram skal se ud efter 2020. Forslaget til programmet, der har fået navnet Horizon Europe, blev offentliggjort i begyndelsen af juni og har et samlet budget på 94,1 milliarder euro.

En markant nyskabelse i Horizon Europe er programsøjlen Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne, der er en kombination af de to søjler fra Horizon 2020 Samfundsmæssige udfordringer og Industrielt lederskab. Med denne kobling vil der komme mere fokus på markeds- og samfundsnære projekter, hvor forskningen i endnu højere grad skal understøtte innovation og konkurrenceevne.

Forslaget lægger op til et stærkere samspil mellem universiteter og erhvervslivet, der kan skabe grobund for at sjællandske virksomheder, forsyningsselskaber og andre markedsaktører i højere grad kan drage fordel af det kommende rammeprogram til at skabe øget vækst og beskæftigelse.

Her vil kommuner og region spille en vigtig rolle for aktiveringen og koordinationen mellem de lokale aktører og for implementeringen af resultaterne, så projekterne i endnu højere grad omsættes til værdi for borgerne fremover.

 

Missioner og klynger

Under Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne reduceres de nuværende programmer til fem klynger inden for sundhed, inklusive samfund & sikkerhed, digitalt & industri, klima, energi & mobilitet og fødevarer & naturressourcer. Ideen er her at øge graden af samtænkning af forskningen på tværs af sektorerne.

Som noget nyt introduceres et antal missioner, der kan beskrives som en portefølje af aktiviteter, der til sammen skal bidrage til at opnå et konkret mål inden for en veldefineret tidshorisont. Missionerne skal således levere konkret merværdi for forskning, teknologiudvikling, samfund og borgere. FN’s bæredygtige udviklingsmål er den politiske ramme for de fem klynger og missionerne.

I det følgende giver vi indblik i det kommende forskningsprogram inden for ZealandDenmarks tre overordnede arbejdsområder; grøn omstilling, arbejdsmarked og uddannelse og sundhed og velfærdsteknologi.

 

Støtte til grøn og bæredygtig omstilling

Kommissionen har med deres udspil fastholdt den grønne dagsorden som et centralt omdrejningspunkt for Europas innovations- og forskningsdagsorden. Kommissionen forventer, at 35 procent af programmets overordnede budget vil finansiere projekter, der reflekterer EU’s forpligtelser over for målene i Parisaftalen.

To nye klynger under søjlen Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne vil være dedikeret den grønne og bæredygtige omstilling. Klyngen for Klima, energi og mobilitet vil omfatte projektindkaldelser og missioner, der ligger i forlængelse af de nuværende Horizon 2020-programmer for energi (SC3), transport (SC4) og klima (SC5).

Der er afsat cirka 112 milliarder kroner til indsatser under denne prioritet. Der vil således fortsat være meget støtte afsat til projekter, der fokuserer på omstilling til og effektivisering af vedvarende energi og bæredygtig transport.

Den anden klynge Fødevare og naturressourcer er i forslaget tildelt cirka 75 milliarder kroner og er en sammenlægning af Horizon 2020-programmet for fødevarer og bioøkonomi (SC2) og de elementer i klimaprogrammet, der fokuserer på cirkulær økonomi og råmaterialer (SC5).

Kommissionen har ønsket at skabe større synergi mellem rammeprogrammet og landbrugsstøtten. Det kan resultere i, at inklusionen af fødevare- og landbrugsaktører vil være mere udbredt i Horizon Europe-projekter, hvilket vil være en spændende mulighed for sjællandske projektaktører.

Derudover vil der være støtte til cirkulær og bæredygtig industriel omstilling under klyngen ”Digitalisering og industri” og udvikling af ”grønne produkter” under søjlen ”Åben innovation”, som består af tre innovationsinstrumenter, der støtter innovation i det tidlige såvel som modne stadie. Endelig vil der være støtte til at forebygge klimakatastrofer i klyngen ”Inkluderende og sikre samfund”.

 

Støtte til at skabe inkluderende og sikre samfund

En tredje klynge under Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne er Inkluderende og sikre samfund. Med denne klynge ønsker Kommissionen at adressere de sociale og sikkerhedsmæssige udfordringer, som medlemslandene står overfor, hvilket tidligere var fordelt på to prioriteter i Horizon 2020-programmet (SC6 og SC7).

Med cirka 14,9 milliarder kroner vil Kommissionen støtte projekter, der kan skabe mere innovative og socialt inklusive og lige samfund, hvor borgerne har tiltro til de demokratiske institutioner og hvor vækst, produktivitet, social innovation og mobilitet samt jobskabelse er i højsædet.

Blandt temaerne for de overordnede indsatsområder er demokrati, kulturel arv og social- og økonomisk omstilling, der i en sjællandsk kontekst særligt er interessant, fordi de støtter uddannelse og opkvalificering til at bekæmpe ulighed og øge produktivitet og jobskabelse.

Endelig skal det nye Horizon Europe bidrage til at imødegå forskellige trusler såsom kriminalitet, terror og cyber-trusler.

 

Central plads til social sundhedsforskning

På sundhedsområdet er det mest bemærkelsesværdige ved det nye forslag, at de samme prioriteringer går igen fra Horizon 2020. Programmet, der i dag hedder Sundhed, demografiske og velfærd (SC1), bliver til klyngen Sundhed i det nye forslag. Klyngen har fortsat fokus på aktiv og sund aldring, men bliver til forskel fra Horizon 2020 formuleret som en del af en prioritering, der hedder sundhed gennem et helt livsforløb.

Herudover lægger Kommissionen mere vægt på, at sundhed skal være med til at skabe et inkluderende samfund ved at promovere forebyggelsestiltag og ikke mindst modarbejde ulighed i sundhed. Disse fokusområder er ikke nye og er nævnt i tidligere programmer, men de har fået en mere central plads i den indledende beskrivelse i det nye forslag. I Horizon 2020 var ulighed nævnt, men som den sidste af de fire central temaer. Fokus er i det nye forslag, generelt bredere og forsøger at nå flere udsatte grupper i samfundet som eksempelvis handikappede og svage unge i højere grad inkluderes.

Men med de demografiske ændringer, der fortsat udfordrer de europæiske – og ikke mindst sjællandske – sundhedsvæsener, er det naturligvis gode nyheder med det det styrkede fokus på ulighed i sundhed, udsatte unge, og forsatte fokus på sund aldring. Mest bemærkelsesværdig er dog, at formuleringerne i forslaget i høj grad lægger op til at tænke på tværs af klyngerne, og det vil være oplagt at samtænke tiltag og projekter med de socialt inklusive og lige samfund, der er nævnt i forrige afsnit.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej