LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Ny bioøkonomisk strategi skal skabe innovation og udvikling i både by- og landområderne

Bæredygtig- og cirkulær anvendelse af biologiske materialer skal i fremtiden udfase den nuværende anvendelse af fossile materialer og skabe den bioøkonomiske fremtid.

I begyndelsen af oktober fremlagde Europa-Kommissionen den opdaterede version af ”Den Bioøkonomiske Strategi”. Visionerne bag strategien og forventninger til implementeringsprocessen blev udfoldet ved en konference i Bruxelles den 22. oktober. Her var der i særdeleshed fokus på det store økonomiske og miljømæssige potentiale forbundet med omstillingen til en bæredygtig og cirkulær økonomi.

Carlos Moedas, kommissær for Forskning og innovation, pointerede ved denne lejlighed, at bioøkonomien rummer et stort potentiale for vækst i både by- og landområder, da det uudnyttede biomasse skal findes i landområderne. I forlængelse heraf demonstrerede kommissæren for Landbrug og udvikling i landområderne, Phil Hogan, gevinsterne ved at kombinere nye innovative teknologier og eksisterende forretningsmodeller med First2run-projektet. Projektet tager udgangspunkt i et bioraffinaderi, som anvender specielle markafgrøder til produktion af bioolie og biobaserede materialer til kosmetik og bioplast.

Et gennemgående budskab var, at bioøkonomien i fremtiden skal dække alle de sektorer, som nu er afhængige af fossile ressourcer. Der skal derfor udarbejdes en ny global værdikæde hvor markafgrøder, træproduktion, animalske produkter og organisk affald får en helt central rolle. Det handler om at bearbejde de biologiske produkter og anvende dem i produktion af biologiskplastik, kosmetik, tekstil osv. Udviklingen mod den bioøkonomiske fremtid skal ske på en bæredygtig og ikke mindst cirkulær måde, hvor vækst og udvikling ikke går på kompromis med naturen.

 

Den opdaterede bioøkonomiske strategi 2018
Fra den første bioøkonomiske strategi der blev lanceret i 2012 til den opdaterede strategi fra oktober 2018, er der sket en markant udvikling i den ønskede anvendelse af biomassen. Mere specifikt havde den tidligere strategi til dels fokus på omstilling af energisektoren og i den forbindelse biobrændsel, mens den nye strategi fokuserer på materialer og recirkulering. Den opdateret strategi har følgende prioriteringer:

  • Udvidelse og styrkelse af den biobaserede sektor

Den biobaserede sektor og bioøkonomien generelt skal igangsætte og indfri sit fulde potentiale. Kommissionen har derfor allokeret 750 mio. kr. til en tematiseret investeringsplatform, som skal bringe cirkulær bioøkonomi tættere på markedet og skabe private investeringer.

  • Udnytte og igangsætte ikke anvendte bioøkonomiske potentialer

Medlemslande og regioner skal udnytte det fulde bioøkonomiske potentiale. Her er der specifikt tale om de lavt hængende frugter i affaldssektoren og øvrige sektorer i relation til bioøkonomi.

  • Beskytte økosystemet og forstå de biologiske grænser for bioøkonomien

Fremtidens klimaforandringer og en økonomi båret af biologiske ressourcer må ikke gå på kompromis med bæredygtigheden. Kommissionen ønsker at monitorere og spore ressourcer for at sikre cirkulært- og bæredygtigt brug af biomassen.

Find mere information om strategien her

 

Hvad betyder dette for Sjælland?

På Sjælland har vi rig mulighed for at skabe omstilling lokalt og regionalt i relation til den nye bioøkonomiske strategi. De store landbrugsarealer og fødevaresystemer skal i højere grad tænkes sammen i nye klynger og nye materialestrømme. Et eksisterende projekt fra Sjælland som følger retningslinjerne i den opdaterede bioøkonomiske strategi er BioBIGG. Projektet har netop til formål at udløse det bioøkonomiske potentiale på Sjælland og skabe innovation blandt virksomheder, som er indstillet på at udvikle sig i en mere bioøkonomisk retning.

Læs mere om BioBIGG her

Selvom den indeværende budgetperiode nærmer sig sin afslutning, er der stadig mulighed for at få understøttet lokale bioøkonomiske udviklingsaktiviteter gennem programmer som Horizon 2020, Interreg og LIFE. Endvidere har Kommissionen med sit udspil til EU-budgettet for 2021-2027 sendt et klart signal om, at bioøkonomien også fremover er et centralt udviklingsområde. I forslaget til det kommende rammeprogram, Horizon Europe, prioriteres forskning og udvikling inden for bioøkonomi. Her har kommissionen fokus på at øge samarbejdet mellem centrale aktører, som eksempelvis kommunale affaldsordninger og landbruget for at recirkulere ressourcer. Dette giver mulighed for at skabe samarbejde på tværs af private og offentlige organisationer.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej