LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Sådan giver ny europæisk energilovgivning sjællandske fordele

Da Europa Kommissionen offentliggjorde den såkaldte Vinterpakke i slutningen af 2016, var det samtidig det største energipolitiske udspil i EU’s historie, og pakken har været med til at stadfæste den grønne omstillings høje prioritet på EU-dagsordenen. I denne artikel giver vi et overblik over, hvad

Europa-Kommissionens såkaldte Vinterpakke, der blev lanceret i slutningen af 2016, og hvis officielle navn er ”Clean Energy for all Europeans”, består af i alt otte lovgivningsmæssige forslag, der blandt andet omfatter ændringer af direktiverne for vedvarende energi og energieffektivisering og planer for et mere integreret elmarked.

Forslagene i pakken skal ifølge Kommissionen bidrage til at nå EU’s klimamål for 2030, der fastslår at mindst 27 procent af al energiproduktion, skal komme fra vedvarende energikilder. De nye lovgivningsmæssige forslag er desuden også med til at styrke de politiske prioriteringer, som skal sikre implementeringen af Energiunionen.

Den omfattende pakke, der blandt andet erstatter et tidligere forsøg på revision af EU’s energieffektiviseringsdirektiv, skal ses i lyset af EU-Kommissionens formand, Jean Claude Junckers, mantra om at handle ”big on big things, small on small things”.

 

Kommer både virksomheder og borgerne til gode

Foruden de klima- og miljøhensyn, der ligger bag Vinterpakken, er der også et vigtigt vækstperspektiv, da Kommissionen anslår at pakken vil skabe 900.000 nye arbejdspladser i Europa. Da omstillingen til grøn energi også er højt på dagsordenen i Region Sjælland, er der god mulighed for, at Vinterpakken vil skabe flere arbejdspladser i regionen ved at understøtte eksisterende og fremtidige planer for energiomlægning.

I den nuværende investeringsplan er der således fokus på en fælles regional energiomstilling, som blandt andet skal være med til at øge anvendelsen af regionale bioenergiressourcer. Dette er også et centralt indsatsområde, der adresseres i Vinterpakken, og foruden støtte til kommende omstillingsprojekter vil den ekspertise og teknologi, der udvikles i forbindelse med projekterne kunne eksporteres senere. Pakken byder derfor på store vækstmuligheder for regionens energi- og andre forsyningsselskaber.

Med forslagene om et mere integreret elmarked i Europa, vil den enkelte borger i regionen også opleve klare fordele i form af mere konkurrencedygtige energipriser. Som følge af det forøgede fokus på efterspørgselssiden, vil de lovgivningsmæssige forslag bidrage til at skabe mere klare prissignaler, hvilket gør det muligt for forbrugeren at tilpasse sit forbrug efter elpriserne.

Generelt skal implementeringen af et samlet europæisk elmarked sikre, at forbrugeren bliver bedre informeret og involveret, så de i højere grad indgår aktivt i den grønne omstilling. Af konkrete tiltag for at aktivere forbrugeren i endnu højere grad, er det blevet foreslået at give støtte såkaldte prosumers, som er forbrugere, der producerer deres egen elektricitet. Det kan ske gennem støtte til installation af vedvarende energi-generatorer som eksempelvis solceller i nye huse.

 

EU-finansiering som vigtigt redskab for den grønne omstilling

For at gennemføre en grøn omstilling i den størrelsesorden, som vil være nødvendig for at indfri de opstillede klimamål, er det altafgørende, at området tiltrækker flere investeringer. Helt præcist vil der være behov for investeringer for knap 3000 milliarder kroner hvert år mellem 2020 og 2030.

Her vil det finansielle låneinstrument ”European Fund for Strategic Investment”, der også går under det mere mundrette navn Juncker-planen og er symbolet på den siddende kommissions fokus på netop finansielle låneinstrumenter

Der er fra Kommissionens side også lagt op til, at støtte til forskning og innovation skal fremme den grønne omstilling, hvilket placerer Horizon 2020 som et centralt støtteprogram. Kommissionen har i den forbindelse indikeret, at man vil udvide ”InnovFin Energy Demo Projects”-instrumentet frem mod 2018-2020 arbejdsprogramperioden. Dette giver således muligheder for regionens mange grønne virksomheder til at få støtte til udviklingen af grøn teknologi, til forskning på det grønne område og nye projekter hvor eksempelvis de mange biogasanlæg i regionen tages i brug som demonstrationsanlæg.

Ud over de eksisterende finansieringsinstrumenter er der planer om at udvikle nye initiativer som eksempelvis en innovationsfond. Den finansielle opbakning fra EU vil således give gode muligheder for at modtage støtte til regionale energiomstillingsplaner og udvikling af nye bæredygtige teknologier.

Kort om Vinterpakken:

Med Vinterpakken er det Kommissionens ambition, at EU bevarer sin førerposition hvad angår omstillingen til grøn energi. Pakken har tre overordnede mål:
  1. Sætte energieffektivitet først
  2. Opnå globalt lederskab i vedvarende energiproduktion
  3. Tilbyde forbrugerne en fair aftale
Som resultat af den omfattende lovgivningspakke er det forventet at:
  • Reduktion på 40% af CO2 og andre drivhusgasser i forhold til niveauet fra 1990 inden 2030
  • Før 2030 er det også forventningen at 27% af EU’s samlede energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder
  • Som resultat af øgede investeringer forventes det samlede BNP at stige med 1%
  • Pakken vil skabe mere end 900.000 jobs
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej