LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

COSME: Konkurrenceevne og SMV’er

 

COSME står på dansk for programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV’er. Formålet med COSME er at forbedre konkurrenceevnen for europæiske SMV’er og lette adgangen til finansiering.

 

Generelt

COSME bygger videre på erfaringer og tiltag foretaget under ”The Entrepreneurship and Innovation Programme”, CIP-EIP, som kørte fra 2007-2013. Mange af initiativerne iværksat under EIP vil fortsætte under COSME. En afgørende forskel er dog, at ansøgningsprocessen i COSME er mere simpel, så SMV’ernes faktiske muligheder for at benytte programmets tiltag bliver forbedret. Aktiviteter relateret til innovation fortsættes under Horizon 2020, ikke COSME.

COSME er en del af Europa 2020 strategien om intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst.

Programmet har fokus på at forbedre europæiske virksomheders konkurrencedygtighed generelt og i særlig grad støtte SMV’er. SMV’er spiller nemlig en central rolle i vores økonomi da 99 procent af alle virksomheder er i denne kategori og står for 2/3 af beskæftigelse i Europa.

Konkret skal COSME resultere i, at SMV’er får lettere adgang til finansiering af udvikling og vækst samt danne klyngesamarbejder – også på tværs af grænser.

Gennem internalisering af SMV’er skal COSME bidrage til vækst og styrke EU’s konkurrenceevne i EU, såvel som globalt.

COSME vil gøre det lettere for de nationale myndigheder at opstille fordelagtige rammebetingelser for SMV’er, da myndighederne får adgang til EU-research, data, best-practice og finansiering til test af de mest bæredygtige måder at fremme SMV’ers konkurrenceevne.

Den direkte støtte i COSME er primært rettet mod de målgrupper som har særlige opstartsvanskeligheder, eksempelvis unge, ældre- og kvindelige iværksættere.

COSME har for perioden 2014-2020 fået et budget på næsten 17,2 milliarder kroner.

 

Hvem kan søge støtte under COSME?

COSME er selvsagt rettet mod erhvervslivet. Det primære fokus er at udvikle på eksisterende SMV’er, men også iværksætteri, særligt indenfor innovation, skal også fremmes. Derfor støttes følgende typer aktører:

  • Små- og mellemstore virksomheder (SMV’er)
  • Nuværende og potentielle fremtidige entreprenører
  • Borgere som vil starte egen virksomhed
  • Organisationer der støtter virksomheder (Business support organisationer)
  • Finansielle institutioner, der vil yde lån og garantier til SMV’er

 

Hvad støtter COSME?

COSME har fire indsatsområder:

1. SMV’ers adgang til finansiering (60 procent af budgettet)

Virksomhedernes adgang til finansiering udgør den største del af COSMEs budget. Målet er at sikre virksomhedernes finansieringsadgang gennem henholdsvis en låne- og en egenkapitalsmekanisme. Dette skal sikre, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital gennem deres opstarts- , udviklings- og internaliseringsfase.

Lånemekanismen består af forskellige garantiordninger med finansielle intermedier, hvilket skal sikre lån til SMV’er. Disse kaldes ”Loan Guarentee Facilities” (LGF’s). Garantiordningerne er en blanding af modgarantier (counter garantees) og medgaramtier (co-garanties) samt direkte garantier. COSME giver garantier for lån op til ca. 1,1 millioner kroner for alle typer af SMV’er uanset størrelse og sektor.

Mekanismen for egenkapital skal sikre højrisiko kapital til virksomhederne. Dette kaldes en ”Equity Facility for Growth” (EFG).

2. Forbedre adgangen til nye markeder med særlig fokus på det indre marked (21,5 procent af budgettet)

En af de væsentligste initiativer herunder er ”Enterprise Europe Network” (EEN). Netværket skal hjælpe europæiske SMV’er med at finde forretnings–, teknologi- og forskningspartnere både internt i EU, men også globalt. Der ud over skal netværket tilbyde en række  gratis-ydelser for SMV’erne. Dette omfatter fx information om EU’s programmer, EU-støtte og EU- lovgivning. Som det sidste fungerer netværket som en vidensdelingsplatform, hvor virksomhederne udveksler nyeste viden og best practices om forskning, innovation og teknologi.

Et andet tiltag under dette indsatsområde er ”Den Asiatiske Help-Desk”. Her kan virksomheder få vejledning om markeds- og lovgivningsforhold i Asien. Der er særligt fokus på problemer inden for immaterielle rettigheder. Et lignende tiltag er ”The SME Internationalisation Portal”, som skal rådgive virksomhederne om, hvordan deres aktiviteter kan udvides til tredjelande.

3. Støtte iværksættere (2,5 procent af budgettet)

Der er her tale om støtte til initiativer, der fremmer entreprenørdannelse. Formålet er at fremme iværksætteri og iværksætterkultur. Der er lavet en handlingsplan for iværksætteri til 2020, der kalder på handling på både lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau. De primære af handlingsplanen er:

  1. Uddannelse: COSME skal støtte udveksling af bedste praksis mellem lærere på tværs af grænser
  2. Forbedre forretningsmiljøet så iværksættere kan vokse: Der skal tages fat på både det juridiske og økonomiske område. Eksperter kommer med gode råd til, hvordan miljøet bedst indrettes i forhold til iværksættere
  3. Rollemodeller og opsøgning af specielle grupper: COSME skal gøre en særlig indsats for unge, kvinder og seniorer, der gerne vil være iværksættere.

Allerede eksisterende arrangementer så som SMV-ugen og netværket af kvindelig entreprenører vil fortsætte. Muligheder for udveksling mellem iværksættere (unge som gamle) gennem ’Erasmus for Young Entrepreneurs’ vil også fortsætte og blive udvidet.

4. Forbedre forholdene for konkurrence (11 procent af budgettet)

Målet er selvfølgelig at skabe bedre mulighed for at skabe virksomheder, der grundet sine gode ideer og innovative tilgang kan vækste. De skal hverken stoppes af unødig regulering eller konkurrencebegrænsende ageren blandt eksisterende virksomheder. Små virksomheder har typisk ikke kapacitet til at ansætte en hær af advokater til at navigere den juridiske jungle – derfor skal lovgivningen strømlines. Den administrative byrde skal lettes.

Konkret skal COSME måle effekten af EU-lovgivning på SMV’er, udvikle smartere og mere forretningsvenlig lovgivning og styrke ’tænk småt først’ tilgangen til politikudvikling på nationalt og regionalt niveau.

 

Finansiering

COSME programmet yder både støtte gennem bevillinger og ved at lette adgangen til finansiering gennem det finansielle system. Rammerne for bevillingernes indkaldelser defineres i årlige arbejdsprogrammer.

 

Bevillinger

Der laves løbende indkaldelser inden for forskellige temaer. Der er typisk tale om iværksætteri, klynger, turisme og lignende emner under de fire prioriteter. De enkelte indkaldelser offentliggøres i det årlige arbejdsprogram. Det besluttes ligeledes i arbejdsprogrammet hvad finansieringsprocenten for de forskellige indkaldelser skal være.

 

Adgang til finansiering

Denne del af programmet udmøntes igen gennem to underkategorier:

Egenkapitalfaciliteten til vækst

Dette instrument er rettet mod at støtte vækst og forskning og innovation hos virksomheder fra den tidlige fase (herunder opstart) til vækstfasen.

Pengene herfra kanaliseres til de enkelte virksomheder enten direkte gennem EIF og dens partnere eller ved at EIF investerer i andele af ’funds of funds’ eller investeringsenheder, der foretager grænseoverskridende investeringer og er oprettet af EIF eller andre betroede aktører. Desuden skal egenkapitalfaciliteten investere i venturekapitalfonde, der investerer i SMV’er i ekspansions- og vækstfasen.

Fordelen ved medfinansiering gennem egenkapital er, at det bliver mindre risikofyldt at foretage risikovillige investeringer.

Investeringshorisonten skal typisk være 5-15 år, men må ikke overstige en løbetid på 20 år.

Lånegarantifaciliteten

Finansiering herfra er målrettet levedygtige SMV’er, der står overfor særlige vanskeligheder i forhold til at opnå adgang til finansiering enten grundet deres opfattede høje risiko eller deres mangel på tilstrækkelig sikkerhed.

Lånegarantifaciliteten forvaltes af den Europæiske Investeringsfond (EIF). Danske banker kan så ansøge om at blive formidler. EIF stiller med direkte garantier, modgarantier og andre instrumenter til at dele risikoen med de involverede finansielle institutioner. Lånegarantifaciliteten har en tærskel på ca. 1.1 millioner. Ved højere beløb skal det dokumenteres at virksomheden ikke er støtteberettiget i henhold til SMV-komponenten af lånefaciliteten under Horizon 2020.

I Danmark når midlerne markedet gennem EIF’s netværk af partnere. Det er blandt andet Vækstfonden og Nordea.

Lånegarantierne gennem denne facilitet har en løbetid på mindst 12 måneder og maksimalt 10 år.

 

Ansøgningsfrister

Abonner på vores nyhedsbrev for at få information om aktuelle ansøgningsfrister og konkrete støttemuligheder.

De to værktøjer, der skal give lettere finansiering har ikke som sådan indkaldelser. I stedet rettes henvendelser mod EIF’s danske partnere.