LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Horizon 2020: Forskning og innovation

 

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Horizon 2020 støtter hele innovationscyklussen: Grundforskning, strategisk forskning, produktudvikling og innovation, prototyper, produktgodkendelse og markedsintroduktion.

 

Hvem kan søge støtte fra Horizon 2020?

Der er bred adgang til at søge støttemidler gennem Horizon 2020. De støtteberettigede kan være både organisationer og enkeltpersoner, eksempelvis:

 • Forskere
 • Universiteter
 • SMV’er og større virksomheder
 • Offentlige-private partnerskaber (PPP)
 • NGO’er
 • Offentlig og private organisationer og institutioner

Ligeledes vil EU i højere grad åbne op for, at tværgående projekter mellem EU- og ikke-EU- lande kan modtage støtte.

Det er meget forskelligt, hvem der er oplagte støttemodtagere fra område til område.

 

Hvad støtter Horizon 2020?

OBS: Læs mere under de enkelte støtteområder via under-menuen.

Horizon 2020 består af 3 søjler, med følgende underkategorier:

 1. Det Europæiske Forskningsråd, ERC (støtter grundforskning – eneste kriterium er excellence). ERC tildeler også støtte til Knowledge and Innovation Communities (KICS)
 2. Fremtidige og nye teknologier (grundforskning)
 3. Marie Sklodowska-Curie-aktiviteter (uddannelse af forskere, eksempelvis gennem mobilitet)
 4. Forskningsinfrastrukturer (fremme samarbejde ol.)
 1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi (støtter forskning inden for nye og gamle industrier).
 2. Adgang til risikovillig kapital (lån og garantier) via banker og øvrige finansielle institutioner med en aftale med EU (lån og egenkapital til forskning og innovation).
 3. Innovation i små og mellemstore virksomheder
 1. Sundhed, demografiske ændringer og velfærd
 2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt land- og skovbrug, marine og maritim forskning og bioøkonomi
 3. Sikker, ren og effektiv energi
 4. Intelligent, grøn og integreret transport
 5. Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning
 6. Europa i en verden af forandring – inkluderende, innovative og reflekterende samfund
 7. Sikre samfund – beskyttelse af Europa og EU borgernes frihed og sikkerhed

Ud over de tre søjler findes følgende enkeltinitiativer:

 1. Sprede topkvalitet og udbrede aktiv deltagelse: fokuserer på at koordinere europæisk forskning, så styrkerne i hvert medlemsland optimeres.
 2. Videnskab med og for samfundet: skaber effektiv samarbejde mellem videnskab og samfundet, herunder rekruttere nye talenter og parre videnskab i topkvalitet med social bevidsthed og -ansvar.
 3. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT: integrerer videnstrekantens tre elementer: Forskning, innovation og uddannelse.
 4. Euratom: komplementært forskningsprogram om atomkraft

 

Forskellige projekttyper

Der er forskellige muligheder for at få støtte under Horizon 2020.

 1. Research and Innovation Action
  Fokus på selve forskningsdelen. Under disse projekter betaler EU 100 procent af udgifterne. Der kræves partnere fra tre lande.
 2. Innovation action
  Fokus på at få et produkt eller en løsning introduceret til det kommercielle marked. Under disse projekter betaler EU 70 procent af udgifterne. For non profit-organisationer betaler EU 100 procent, herunder lokale myndigheder. Der kræves partnere fra tre lande. Eksempler på innovation actions: Pilotforsøg, demonstrationsprojekter, prøveanlæg, slutbrugerstyret innovation og social innovation.
 3. Coordination and support actions
  Disse projekter kan få støtte til koordinering af forskning, netværksarrangementer og formidlingsaktiviter, men der gives ikke støtte til direkte forskning eller innovationsaktiviteter.
 4. Pre-commercial procurement (PCP)
  Prækommercielle indkøb, som de kaldes på dansk, er når myndigheder beder virksomheder komme med løsninger til specifikke udfordringer. Horizon 2020 støtter grænseoverskridende PCP’s.
 5. Public procurement of innovative solutions (PPI)
  I Innovationspartnerskaber går myndigheder sammen for at bede en leverandør skabe et produkt, der ikke er en hyldevare endnu, kommercielt. Horizon 2020 støtter grænseoverskridende PPI’s.
 6. SMV-instrumentet
  Små og mellemstore virksomheder kan få 375.000 kroner til forprojekter og 7,5-15 millioner kroner til forskning, innovation og produktudvikling.
 7. Co-funding actions
  Visse programmer, der også støttes under Horizon 2020, får både støtte fra EU og de enkelte medlemslande, eksempelvis AAL, der støtter digital velfærdsteknologi.
 8. Priser
  EU uddeler priser med støtte fra Horizon 2020: Hyldester (recognition) og tilskyndelser (inducement).

 

Finansiering

 • Støtten varrierer fra projekt til projekt.
 • Forskning får dækket 100 procent af projektudgifterne. Innovation får dækket 70 procent af udgifterne (non profit-organisationer, eksempelvis myndigheder, 100 procent under innovation).
 • EU yder derudover en overhead på 25 procent til alle projekter, der skal dække indirekte omkostninger, altså udgifter til administration, kontoromkostninger og lignende.
 • SMV-instrumentet giver 375.000 kroner til forprojekter og typisk 7,5-15 millioner kroner  til forskning, innovation og produktudvikling.

 

Baggrund for Horizon 2020

Horizon 2020 er afløseren til Framework Programme 7 (FP7). Horizon 2020 har mere støtte til strategisk forskning end forgængeren. Baggrunden for tankegangen kommer blandt andet fra EU’s vækststrategi Europa 2020. Målet med strategien er at skabe en europæisk økonomi som er intelligent, bæredygtig og inkluderende. Disse tre prioriteter skal hjælpe EU og medlemsstaterne med at sikre jobskabelse, produktivitet og social lighed.

“Innovative Union” er en af flagskibs-initiativerne af Europa 2020-strategien, som sigter mod tre overordnede mål:

 • At gøre EU til videnskabelig aktør i verdensklasse
 • Fjerne forhindringer til innovation, eksempelvist omkostningsfulde patentregler, markedsfragmentering, langsom etablering af standarder og mangel på kvalificeret arbejdskraft
 • Revolutionere den måde offentlige og private sektorer arbejder sammen på, særligt gennem innovative samarbejder mellem EU institutioner, nationale og regionale myndigheder og virksomheder

Horizon 2020 vil løse disse problemstillinger ved at:

 • Sikre EU’s position inden for forskning: med et dedikeret budget på over 24.341 million euro vil Europæisk forskning, inklusiv Det Europæiske forskningsråd få et seriøst boost.
 • Styrke Industriel lederskab i innovation med 17.015 million euro, hvilket bestyder store investeringer i nøgleteknologier, nemmere adgang til kapital og støtte til SMV’er.
 • Adressere de store samfundsmæssige udfordringer, som er delt af alle europæerne på tværs af medlemsstater, såsom klimaforandringer, udvikling af bæredygtig transportsystemer, gøre vedvarende energi konkurrencedygtigt, sikre fødevaresikkerhed og håndtering af den aldrende befolkning i Europa.

Særligt vil Horizon 2020 håndtere samfundsmæssige udfordringer ved at lukke kløften mellem forskning og marked – programmet vil altså have større fokus på at forskningsresultaterne omsættes og implementeres på et kommerciel marked. Dette gøres blandt andet ved at hjælpe innovative SMV’er med at udvikle deres teknologiske gennembrud og omsætte dette til levedygtige produkter med reel kommerciel værdi. Denne markedsorienterede tilgang vil også involvere public-private partnerships (PPP’er), hvor den private sektor og offentlige myndigheder fra medlemsstaterne i fællesskab bringer de nødvendige ressourcer til bordet.

Internationalt samarbejde er en anden tværgående prioritet i Horizon 2020.

 

Ansøgningsfrist

Der er to-årige arbejdsprogrammer, der udpeger støtteprioriteter. Ansøgningsfristerne varierer, hvor nogle er årlige, mens andre er løbende (SMV-instrumentet).

I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle ansøgningsfrister for Horizon 2020.

 

Rådgivning fra andre aktører

Udover ZealandDenmark arbejder en række danske aktører med rådgivning omkring forsknings- og innovationsstøtte. Her et par stykker:

Eurocenter
Eurocenter under Styrelsen for Forskning og Innovation har stort kendskab til specifikke muligheder under Horizon 2020 og deltager ligeledes i udarbejdelsen af prioriteter for støtten.

Netværket EU-DK Support
Find dine lokale rådgivningsmuligheder via EU-DK Supports hjemmeside.