LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Samfundsmæssige udfordringer 5: Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning

 

Målet inden for dette indsatsområde er at udvikle en ressourceeffektiv økonomi, der er robust over for klimaforandringer, og som opfylder den voksende verdensbefolknings behov og sikrer, at planetens naturressourcer bliver brugt på en bæredygtig måde.

Aktiviteter under dette indsatsområde skal bidrage til en forbedring af EU’s konkurrenceevne og øge trivslen, imens de også sikrer miljømæssig integritet og bæredygtighed samt holder den gennemsnitlige globale opvarmning på et niveau som gør det muligt for økosystemerne og samfundet at tilpasse sig klimaforandringerne.

Hvis det nuværende ressourceforbrug fortsætter, vil der I 2050 være brug for ressourer fra to planeter for at brødføde klodens befolkning. Der er derfor nødt til at ske en adskillelse mellem økonomisk vækst og ressourceforbrug. Et afgørende element I denne dagsorden er at fremme en cirkulær økonomi.

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver en koordineret forsknings- og innovationsindsats på tværs af mange forskellige fagområder og sektorer, der kan bidrage til at levere sikre, økonomisk gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige og socialt acceptable løsninger i hele værdikæden (efterforskning, udvinding, forarbejdning, genbrug, genanvendelse og substitution). Innovation på disse områder vil give vækst- og jobskabelsesmuligheder såvel som innovative muligheder inden for videnskab, teknologi, økonomi, politik og forvaltning.

Vand og affald er særlige prioriterede områder under dette indsatsområde, da de skaber særligt potentiale for forretningsmuligheder, jobskabelse og håndterer vigtige udfordringer inden for ressourceeffektivitet.