LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Landdistriktprogrammet

 

Illustration

EU’s landdistriktsstøtte skal udvikle landdistrikterne ved at støtte projekter, der øger konkurrenceevnen hos virksomheder på landet og øger landdistrikternes tiltrækningskraft. Støtten søges gennem Lokale Aktionsgrupper (LAG’er). Der findes desuden centrale støttemuligheder, hvor man søger centralt hos NaturErhvervstyrelsen. Det er eksempelvis muligt for landmænd at søge støtte til naturtiltag.

 

Generelt

Landdistriktsstøtten er en del af EU’s landbrugspolitik. Søjle 1 i landbrugspolitikken er den direkte produktionsstøtte til landmændene og udgør størstedelen af støtten. Søjle 2 består af landdistriktsstøtten. Programmet finansieres delvist af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og den danske stat. EU bidrager med 4.7 milliarder kroner mens Danmark bidrager med 2 milliarder. Programmet har altså et samlet budget på godt 6.7 milliarder kroner. Landdistriktsprogrammet skal understøtte udviklingen af landbrug og landdistrikter. Specifikt har det tre overordnede målsætninger, 1) forbedret konkurrenceevne i landbruget, 2) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats og 3) balanceret territorial udvikling i landdistrikter.

I danmark er programmet udarbejdet på baggrund af en SWOT-analyse, der identificerer styrker, svagheder og trusler, som programmet skal adressere.

 

Hvem kan søge?

 • Virksomheder
 • Organisationer
 • Foreninger
 • Landbrug

I Region Sjælland findes der en række Lokale Aktionsgrupper, der uddeler landdistriktsstøtte under den såkaldte LEADER-tilgang.

 

Hvad støtter Landdistriktsprogrammet?

På baggrund af SWOT-analysen og EU’s rammevilkår har Danmark fokuseret sin strategi på fire overordnede prioriteter, nemlig vækst og konkurrenceevne, økologi, natur, miljø og klima samt landdistriktsudvikling.

Europa-Kommissionen har defineret seks støtteprioriteter for programmet. Nedenfor er en kort beskrivelse af Danmarks handlinger for de forskellige.

Det er ikke alle områder, som Danmark har valgt at udvikle på. Af de i alt seks prioriteter, er Konkurrenceevne i landbrugsfødevaresektoren, Erhvervslivet i landområderne, afbalanceret territorial udvikling og lokaludvikling styret af lokalsamfundet de vigtigste.

 

Konkurrenceevne og bæredygtigt skovbrug

 • Omstrukturere bedrifter i svine- og kvægsektoren ved investeringer
 • Fremme innovation ved at styrke informations- og videndeling mellem fødevaresektoren, forskere og andre. Skal oprettes næsten 100 samarbejdsaktiviteter og 6.000 personer skal oplæres

Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer

 • Halvdelen af midlerne skal gå til at dække landmænds omkostninger ved at indføre mere miljø- og klimavenlige praksisser.
 • Planen er at foretage 3.000 miljøvenlige og ressourceeffektive investeringer som eksempelvis genetablering af vådområder. Der er særlig fokus på Natura 2000 områder
 • 5.500 personer skal oplæres om miljø- og klimaspørgsmål

Ressourceeffektivitet og klima

 • Hovedprioriteten er investeringer i energieffektivitet, emissionsreduktion og produktion af vedvarende energi på bedrifter og i landområder.
 • Der skal laves 700 investeringer sigtet mod reduktion af drivhusgasemissioner.

Social inklusion og lokaludvikling

 • Der gives midler til lokale aktionsgrupper (LAG), der skal sikre lokaludvikling, hvor lokalsamfundet involveres. Der er 5 på Sjælland.

Læs mere om LAG’s i denne analyse fra 2015.

Generelt for de Lokale Aktionsgrupper er, at de skal støtte udvikling og etablering af små og mellemstore virksomheder og udvikling af landsbyer og landdistrikter. Hvis du har et projekt, der falder i en af de kategorier kan du kontakte din lokale LAG via kontaktoplysningerne nedenfor.

Klik her for at se oversigt over LAG's på sjælland samt kontaktoplysninger

Du kommer til LAG’ens hjemmeside eller flere oplysninger om den ved at klikke på navnet.

LAG

Kontaktoplysninger

Lolland-Falster

Formand Kurt Søndergård

Koordinator Carina Woollhead

ks@zilosys.dk

2077 1855

cw@guldborgsund.dk

5473 1197

Midt- Nordvestsjælland

Formand Flemming Larsen

Koordinator André Nielsen

flemmingengtoft@gmail.com

5131 6456

andre.nielsen@kalundborg.dk

5953 5857

Sydsjælland

Formand Ivan Tolborg

Koordinator Rikke Sønder

ivan.tolborg@gmail.com

4074 0137

 

ris@patriotisk.dk

2896 2555

 

Landsudvikling Slagelse

Formand Troels Brandt

Koordinator Marie Bisschop-Thomsen

troels@rphs.dk

2090 5103

info@landudviklingslagelse.dk

2336 7375

 

Udvikling Stevns

Formand Jens Kierkegaard

Koordinator Thomas Christensen

jens.kierkegaard@elvercom.dk

 

5628 7020

thomas@stevnserhvervsraad.dk

3061 9952

 

 

Finansiering

Programmet finansierer 50 til 100 procent af projektudgifterne, men det varierer under de enkelte støtteordninger.

 

Ansøgningsfrister

Der vil være løbende ansøgningsfrister under de fleste støtteordninger. Find din lokale aktionsgruppe eller læs mere hos Fødevareministeriet for at finde støttemulighederne.