LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

LIFE

 

LIFE er EU’s miljø- og klimaprogram. Det overordnede mål med LIFE er at bidrage til implementering, opdatering og udvikling af EU’s programmer og lovgivning inden for klima og miljø. LIFE fungerer ved at medfinansiere projekter med europæisk merværdi.

 

Generelt

LIFE begyndte med LIFE I i 1992-1995, efterfulgt af LIFE II i1996-1999 og LIFE III i 2000-2006. Gennem disse perioder medfinansierede programmet over 3104 projekter på tværs af EU og bidrog med ca. 2,2 milliard euro til miljøbeskyttelse. Den seneste programperiode for LIFE, var LIFE+ som kørte fra 2007-2013. Her var budgettet på ca. 2,1 milliarder euro svarende til ca. 16,5 milliarder danske kroner.

Der er væsentlige forskelle fra LIFE + til det nye LIFE program, som kommer til at køre fra 2014-2020. For det første, er det samlede buget steget til knap 26 milliarder kr. For det andet, er der blevet indført et underprogram specifikt for ”Klimaindsatsen”, som udgør  904,5 million euro, hvilket svarer til over en tredobling af budgettet for klimaprojekter under LIFE+. Dette skal ses i lyset af EU’s politik om, at 20 procent af EU’s budget fra 2014-2020 skal gå til klimaindsatser.

Det nye LIFE program skal være med til at facilitere EU’s miljø og klimamålsætning. Med større fokus på de integrerede projekter er LIFE med til at gøre miljø og klima mainstream og sætte miljø og klima på dagsordenen i EU’s andre politikområder, som ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet miljø og klima.

 

Hvem kan søge LIFE-støtte?

Tilskud fra det nye LIFE program kan søges af “alle juridiske personer”, dvs. både offentlige og private aktører, eksempelvis:

 • Virksomheder
 • NGO’er
 • Myndigheder
 • Foreninger
 • Organisationer
 • Enkeltpersoner

Det forudsættes, at ansøgeren selv tilvejebringer medfinansieringen og er teknisk, administrativt og økonomisk i stand til at gennemføre projektet. LIFE har dog værktøjer og penge til opkvalificering og hjælp til at gøre et projekt i stand til at hente investeringer og lån på markedet.

 

Hvad støtter LIFE?

LIFE programmet støtter både private og offentlige organer gennem:

1: “Tilskud til aktiviteter”: Tilskud til bedste praksis-, demonstrations- eller pilotprojekter mv., der falder inden for de emner der udspecificeres i delprogrammerne.

2:” Driftstilskud”: tilskud til støtte af den daglige drift i NGO’er aktive på miljø- og klimaområdet. Driftstilskud finansierer maksimalt 70 % af de støtteberettigede udgifter.

Ud over at give tilskud benytter LIFE også finansielle gælds- og egenkapitalsinstrumenter, der skal gøre det lettere for projekter at tiltrække private midler. De finansielle redskaber er særligt relevante for lovende innovative projekter, som ligger tæt op af det kommercielle marked, men som kæmper med at få markedsbaserede lån eller egenkapital, herunder også samarbejdsprojekter mellem offentlige institutioner og private aktører.

Som tommelfingerregel finansierer LIFE mellem 60-75 procent af projekters totale budget, med undtagelse af kapacitetsopbyggende projekter der finansieres 100 procent.

LIFE bygger på to delprogrammer:

1: Delprogrammet for Miljø

Delprogrammet for miljø støtter tiltag, som faciliterer bedre implementering og integration af miljømålsætninger på følgende områder:

 • Miljø og ressource effektivitet: vil fokusere på udvikling, test og demonstration af politiske eller forvaltningsmæssige tilgange, bedste praksis og løsninger og integrerede tilgange til gennemførelse af planer og programmer i overensstemmelse med EU’s målsætninger. Desuden støttes forbedring af videngrundlaget til udvikling, gennemførelse, vurdering, overvågning og evaluering af miljøpolitik og – lovgivning fra EU.
 • Natur og biodiversitet: vil udvikle bedste praksis for brede udfordringer i biodiversitet. Fokus holdes på Natura 2000 områderne, i stedet for specifikke habitater og arter, som var tilfældet I LIFE+ programmet. Har også fokus på forbedring af videngrundlag og videreudvikling af forvaltning – også her primært inden for Natura 2000-nettet.
 • Miljøforvaltning og -information: vil fremme videndeling, spredning af bedste praksis, bedre overholdelse af loven og informationskampagner. Informationsdelen har særligt fokus på fremme af bevidstgørelsen om miljøspørgsmål hos offentligheden og interessenter samt viden om bæredygtig udvikling og forbrugsmønstre.

 

2: Delprogrammet for ”Klimaindsatsen”

Delprogrammet for EU’s klimaindsats støtter tiltag, som faciliterer implementering og integration af klima-orienterede målsætninger, på følgende områder:

 • Modvirkning af klimaændringer: Skal bidrage til at reducere drivhusgasemissioner ved eksempelvis at forbedre politik og lovgivning, videngrundlag, lette udvikling og gennemførelse af integrerede tilgange samt bidrage til udvikling og demonstration af innovative teknologier.
 • Tilpasning til klimaændringer: Skal øge modstandsdygtigheden mod klimaændringer ved at fokusere på udvikling af forvaltning, forbedring af videngrundlag, samt lette udvikling og gennemførsel af økosystembaserede aktioner og –foranstaltninger.
 • Klimaforvaltning og -information: vil fokusere på at fremme bevidsthed, kommunikation, samarbejde og deling af klimainitiatier omkring klimamitigation og -tilpasning.

 

Delprogrammet for klima vil i særdeleshed være relevant for offentlige myndigheder, NGO’er og private aktører. Særligt SMV’er, der implementerer small-scale lav-emitterende tilpasningsteknologier, nye tilgange og metoder. Specifikke lokale og regionale mitigations- og tilpasnings strategier eller handlingsplaner kan også finansieres under dette delprogram. Delprogrammet kan også støtte oplysningsinitiativer, som hjælper med at fremme implementeringen af klimalovgivning.

Det nye LIFE program vil særligt fremme en ny type af projekter: de såkaldte ”Integrated Projects”. Der er her tale om projekter, der vil implementere miljø-/klimamæssige strategier eller handlingsplaner på stor skala, og som mobiliserer andre EU, nationale og private midler. De vil primært fokusere på natur, affald, vand, luft og sektorer inden for klimamitigation og –tilpasning. Formålet med projekterne er, at de skal fremme integrationen af miljø og klima aspekter i andre EU politikområder, således at der sker en mainstreaning af klima- og miljø på andre EU-områder.

Det nye LIFE program kan også yde støtte til teknisk assistance rettet mod opstarten af et integreret projekt.

Der støttes herudover en bred vifte af programmer: Pilotprojekter, demonstrationsprojekter, bedste praksis-projekter, kapacitetsopbygningsprojekter, forberedende projekter og informations-, bevidstgørelses- og formidlingsprojekter.

 

Hjælp og støtte til markedsbaseret finansiering

I 2015 offentliggjorde Europa-Kommissionen to nye værktøjer, der skal bidrage til finansiering af projekter, virksomheder eller lignende, der falder inden for LIFE-programmets målsætninger.

Den første er Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), der skal øge mængden af privat finansiering i projekter, der har med energieffektivitet at gøre. Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at bidrage €80 milliarder i perioden 2014-2017. Planen er at gear dem 8 gange. Pengene kanaliseres til modtagerne gennem Den Europæiske Investeringsbank, til banker i de forskellige medlemslande hvor de skal ende i hænderne på SMV’er, privatpersoner, små kommuner og andre offentlige myndigheder. Lånene er i størrelsesordenen 298.000 og 37 millioner kroner.

Det andet instrument er Natural Capital Financing Facility (NCFF), der skal bidrage med lån og investeringer i fonde, der støtter projekter inden for bevaring af natur og klimatilpasning. Som udgangspunkt stilles der 750 – 931 millioner kroner til rådighed i perioden 2014-2017. Heraf stiller Europa-Kommissionen 372 millioner kroner til lån og investeringer samt 75 millioner kroner til teknisk assistance til projekter. Det forventes at et typisk projekt vil have et budget på mellem 37 og 111 millioner kroner.

Modtagerne kan være både offentlige og private aktører. Typisk vil det dreje sig om enten offentlige myndigheder, grundejere og virksomheder. Man kan til enhver tid kontakte Den Europæiske Investeringsbank for at diskutere mulighederne i et givent projekt.

 

Ansøgningsfrist?

Der er årlige frister. I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle og relevante ansøgningsfrister.