LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Det Tredje Folkesundhedsprogram

 

Det tredje Folkesundhedsprogram er et flerårigt EU handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020. Formålet med programmet er at gøre sundhedssystemerne mere bæredygtige og innovative, for at forbedre folkesundheden og sikre beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler.

 

Hvem kan søge støtte fra Det Tredje Folkesundhedsprogram?

 • Non-profit organisationer
 • Offentlige myndigheder (kommuner, regioner o. a)
 • Forskningsinstitutioner
 • Universiteter
 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Virksomheder.

Det er et krav at der er mindst tre deltagende partnere fra tre forskellige medlemsstater.

 

Hvad støtter Det Tredje Folkesundhedsprogram?

EU har afsat 446 millioner euro, svarende til 3,2 milliarder kroner for perioden 2014-2020. Programmet vil finansiere projekter og offentlige indkøbskontrakter, hvor det er muligt at få dækket op til 60 procent af omkostningerne, og i særlige tilfælde op til 80 procent.

Fire overordnede mål i programmet Sundhed for Vækst sætter rammen for hvilke aktioner EU støtter, og består af følgende:

Mål 1: Bidrag til innovative og bæredygtige sundhedssystemer
 • Udbygning af EU-samarbejde om medicinsk teknologivurdering i forbindelse med patientrettigheder og grænseoverskridende sundhedsydelser.
 • Øge e-sundhedsapplikationernes muligheder for at fungere på tværs af grænser
 • Fremme effektive prognoser og planlægning samt effektive rekrutterings- og fastholdelsesstrategier
 • Sikre ekspertise der kan hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre sundhedsreformer
 • Støtte Det Europæiske Innovationspartnerskab inden for Aktiv og Sund Aldring (EIP AHA)
 • Udvikling af teknologi på medicinsk udstyr og e-sundhed.
 • Fremme et system for sundhedsviden for eksempel videnskabelige komiteer.

 

Mål 2: Øget adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser til borgerne
 • Oprette europæiske referencenetværk for øget adgang og støtte til borgerne
 • Bekæmpelse af sjældne sygdomme, herunder oprettelse af europæiske referencenetværk, oplysninger og registre
 • Styrke samarbejdet om patientsikkerhed og sundhedsydelsernes kvalitet ved at give patienter bedre adgang til oplysninger, udveksle bedste praksis og udarbejde retningslinjer
 • Behandling af, og forskning i, kroniske sygdomme
 • Udarbejdelse af retningslinjer med henblik på en mere hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin og mindskelse af praksis som øger antimikrobiel resistens.
 • Bidrag der opfylder EU-målene på områderne væv og celler, blod og organer
 • Udvikling af patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser og lægemidler

 

Mål 3: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Udveksle bedste praksis vedrørende vigtige sundhedsspørgsmål som f.eks. forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug og fedme
 • Forebyggelsen af kroniske sygdomme, herunder kræft, gennem udveksling af viden, best practice og udvikling af fælles aktiviteter
 • Projekter som bidrager til at opfylde målene i EU-lovgivningen på områderne tobaksvarer og -reklamer

 

Mål 4: Beskytte borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler
 • Styrke beredskabet og indsatsen i forbindelse med alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler
 • Forbedre risikovurderingskapaciteten ved at styrke den videnskabelige ekspertkapacitet og kortlægge eksisterende vurderinger
 • Støtte kapacitetsopbygningen i forbindelse med sundhedstrusler i medlemsstaterne bl.a. ved at udvikle planlægningen og koordineringen af beredskabet og indsatsen over for sundhedstrusler, fælles vaccinationsstrategier, udarbejdelse af retningslinjer og mekanismer for fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger.
 • Projekter som bidrager til at opfylde EU-målene på områderne overførbare sygdomme og andre sundhedstrusler

 

Finansiering

Der finansieres som udgangspunkt kun op til 60 procent. I særtilfælde kan der dog finansieres op til 80 procent af projektet, hvis medlemslandet har en lav BNI. Offentlige indkøb finansieres med 100 procent.

 

Ansøgningsfrist?

Der er årlige ansøgningsfrister. I vores nyhedsbrev gør vi løbende opmærksom på aktuelle og relevante ansøgningsfrister.